Å ro uten årer

Mennesket er født fri. Vi har alle kraft til å påvirke og endre våre liv. Når sykdom herjer, ved livskriser og ved dødsfall kan livet oppleves knusende. Og ord knyttet til menneskets frie vilje kan rett og slett provosere. Men de kan også gi håp. Når jeg var i min dypeste dal, i 2007, var det håpet jeg tok tak i. Jeg visste i hele meg, (alle kroppens celler) at jeg ikke ville ha den tilstand jeg var i. Dette motiverte meg til å søke nye løsninger, løsninger som kunne ta meg ut av de problemer som hadde overtatt kontrollen av mitt liv.

Den løsning jeg fant var både overraskende og merkelig. Jeg forstod at vi som mennesker har to bevisstheter i oss. Alle mennesker som har to hjernehalvdeler har dette. Den gang forstod jeg lite av hva dette egentlig betydde. Gjennom de år som er gått har jeg samlet kunnskap om betydningen av våre to bevisstheter. Det er dette som er tema i denne blogg.

Iain McGilchrist, 2009/2019, i boken The master and his emissary, sier følgende om våre to bevisstheter: «Min påstand for oss mennesker er at der er to fundamentalt motsatte virkeligheter, to helt ulike former for erfaringer, som begge har sin ultimate viktighet i å vise oss verden som den er. Og denne forskjell har røtter i den todelte strukturen i hjernen. Disse to hjernehalvdeler trenger å samarbeide, men jeg tror egentlig at de kjemper mot hverandre, og at dette forklarer mye av det som er motstridende i vårt samfunn» (side 3).

Når vi snakker om høyre hjerne bevissthet og venstre hjerne bevissthet må ikke dette oppfattes bokstavelig. Men navnene har sin opprinnelse fordi hjernescanning viser at ved noen egenskaper og tilstander er det mest aktivitet i en av hjernehalvdelen. Den ene hjernehalvdelen brukes mer enn den andre.

Når jeg møtte veggen var jeg heldig som tidlig forstod at jeg kunne gjøre mye for å hjelpe meg selv uten at andre trengte å endre seg eller gjøre noe. Når jeg endret meg, endret også livet seg. Dette innebar noen tøffe valg. Når man møter seg selv, møter man ofte på valg av typen: pest eller kolera, og man må ro båten uten årer. Med andre ord man kan velge mellom noe man egentlig ikke ønsker. Og man må gjøre noe man egentlig ikke kan.

Vi har alle to stemmer i oss selv, to krefter som drar i hver sin retning. Dette handler ikke om psykisk lidelse, men om hvordan vi som mennesker er skapt. Innenfor vitenskapen kalles disse krefter for høyre og venstre hjerne bevissthet. Man kaller dem også ofte for sjel og ego. Carl Jung kalte kreftene for det bevisste og ubevisste, og person 1 og person 2. Innenfor yoga kalles de for yin og yang eller for prana (livskraft) og bioenergi. Andre ord som er benyttet om disse kreftene er sol og måne energi og maskulin og feminin energi. I Bibelen snakker man om himmel og helvete, lys og mørke. Kunnskapen om våre to bevisstheter er dermed ikke ny. Den er også viden kjent.

Selv brukte jeg noe tid på å fatte dybden av denne kunnskapen. Jeg trodde jeg forstod dette lenge før jeg egentlig gjorde det. I ettertid ser jeg at jeg først forstod begge bevisstheter ut fra min venstre hjerne bevissthet. Jeg forstod dem ut fra min fornuft, ut fra min tankeverden. Jeg forstod ikke den gang at vår høyre hjerne bevissthet kun kan forstås og utvikles erfaringsbasert, ved at vi handler i samsvar med våre egne innsikter. Jeg trodde jeg kunne lese om dette og forstå det, på samme måten som man ofte tenker at man tilegne seg kunnskap i dette samfunnet. Der tok jeg feil. Når du forstår din høyre hjerne bevissthet blir du forvirret, fordi denne viser deg ofte en motsatt virkelighet av det du trodde. Du blir helt enkelt tvunget til å ta stilling til en rekke ting du før aldri reflekterte over.

Jeg nyfrelst på denne kunnskapen for 12 år siden. Den gang var Jill Bolte Taylor gjest hos Skavlan på tv. Hun var hjerneforsker og snakket om våre to bevisstheter på en oppklarende måte, noe som hun også gjør i boken med et slag. (anbefales). I tillegg hadde jeg stor glede av å lese alle bøker til David Hawkins, hvor han utdyper kart over bevisstheten. Det var i starten en stor oppdagelse at jeg nå forstod Bibelen på en helt ny måte. Jeg leste det samme, men forståelsen var endret, en fundamentalt ny virkelighet, som McGilchrist skriver.

Vi møter kreftene fra våre to bevisstheter både i oss selv og i samfunnet. Når man forstår dybden av disse bevisstheter i oss selv, blir det mulig å forstå hvorfor to mennesker som ser og hører det samme, opplever dette svært ulikt. Det blir mulig å forstå hvordan politikere kan kjempe for borgerens beste, selv om de kjemper mot hverandre. Det gir en mulig forklaring på hvorfor vårt helsevesen ikke aksepterer behandling som hjelper mennesker, dersom det er alternativ medisin. Det gir også en mulig forklaring på hvorfor vanlig forskning er så lite opptatt kvantefysikk. Som nyutdannet forsker forskrekket dette meg i mange år.  

I følge Hawkins er det et skille i bevissthet ved 200. Under 200 er en venstre hjerne bevissthet, og over 200 er en høyre hjerne bevissthet. Bevisstheten vår kan utvikles. Den er hierarkisk oppbygget. Nedenfor vises modellen som heter kart over bevisstheten fra David Hawkins. De ulike frekvenser viser til summen av den frekvens ens bevissthet har. For utdypninger av dette, se Hawkins, David, 2012. Letting go.

Persepsjonsnivå Energi – frekvens Utdyping av bevissthet i attraktor system
Opplyst 700 – 1000 Gudommelig bevissthet
Fred 600 Ikke skille subjekt, objekt
Glede 540 Indre glede, medfølelse
Kjærlighet 500 Ubetinget kjærlighet, aksepterer livet som det er
Fornuft 400 Forstår store mengder data
Akseptasjon 350 Forstår man skaper eget liv
Villig 310 Vennlige, møter seg selv
Nøytral 250 Tar ikke nederlag personlig
Mot 200 Villig til å prøve nye ting, til å leve sannheten
Stolt/
arrogant
175 Benekting
Sinne 150 FIGHT sinne
Ønsker,
begjær
125 Avhengigheter
Frykt 100 FLIGHT frykt
Sorg 75 depresjon
Apati 50 FREEZE, maktesløshet
Skyld 30 Psykosomatisk sykdom
Skam 20 Tilbaketrukket, introvert

Som psykoterapeut gir modellen mening fordi når personer bearbeider hendelser, øker deres bevissthet. De får økt sitt toleransevindu som gjør at de tåler mer. Klienter forteller ofte at de ikke lenger blir trigget av noe som trigget dem før. Det er stor glede når man knekker koden.

 For meg ble denne tabellen en vekker. Jeg forstod at siden jeg var syk var jeg stuck i en venstre hjerne bevissthet. Modellen ble en inspirasjon til å ta tak i meg selv. Jeg forstod at jeg kunne utvikle min bevissthet, selv om jeg da ikke visste hvordan. Men jeg var villig til å lære det som skulle til.

I dag vet jeg at man utvikler sin bevissthet med å bearbeide det som er ubearbeidet i eget liv. Og det er tre kilder til indre floker i livene våre. Dette er
1. ubearbeida traumer (alle former)
2. mønstre vi utvikler i barndommen som kalles overlevestrategier, programmer.
3. kilden til problemene er utenfor oss selv, vi kan være innviklet med vårt familiesystem (epigenetikk).

Uløste indre floker vil komme uanmeldt på besøk i livene våre på en rekke måter, helt til vi går til kilden og løser dem der. I praksis betyr ofte dette å bli et vitne til det vi har opplevd. Det som var for sterkt, når det skjedde, får vi anledning å forstå på et senere tidspunkt.

Å møte seg selv er en reise som i starten kan beskrives som å spise kameler. Som McGilchrist skriver, er det to motsatte virkeligheter. Jeg måtte derfor ta opp til ny vurdering om hva som var sant og ikke sant, på en rekke områder som jeg før aldri hadde reflektert dypt over. Som for eksempel at

I tillegg til å forstå kart over bevisstheten, ble det veldig nyttig å forstå hvordan fastlåste fight, flight og freeze reaksjoner ofte oppleves kroppslig. Fight, flight og freeze reaksjoner er kroppens reaksjon på en situasjon hvor man overveldes, en situasjon som man ikke klarer å takle når den skjer, enten fordi situasjonen er for voldsom, eller fordi det skjer for mange ting på en gang. Jeg forstod at nervesystemet vårt lyver ikke. Det lurer oss aldri. Tankene våre kan lure oss, men ikke kroppens reaksjoner. Kroppen sier fra når noe er galt, og oftere enn vi tror handler dette om at vi gjør noe mot vår vilje, altså vi skaper en spenning i oss selv.

Stress er en fysiologisk tilstand. Den kan være midlertidig, og den kan være kronisk. Ofte vil ubearbeida hendelser gi oss en kronisk stresstilstand, fordi selv om hendelsen er ferdig vil personens nervesystem opptre som om faresituasjonen enda pågår. Man er da stuck i en fight, flight eller freeze reaksjon. Ofte skyldes dette noe som er ubearbeidet i barndommen.

ACE studien viser hvor alvorlig dette er. Her undersøkte man sammenhengen mellom stressende hendelser man opplevde i barndommen og sykdom som voksen.  Man fant at jo flere stressende hendelser man opplevde som barn jo større var risikoen for å oppleve sykdommer som voksen som hjerteproblemer, kols, leversykdommer, kreft, osteoporose, psykiske lidelser og ruslidelser.

Når vi sammenligner denne listen med hva som er helseproblemer i den norske befolkningen (folkehelserapporten fra 2018), ser man at disse listene er så godt som identiske. En logisk konsekvens av dette, er at personer som rammes av alvorlig helseproblem som voksen, kan hjelpe seg selv om de lærer seg å gi slipp på indre stress. Yoga anbefales! Begynn der, og skift til noe annet som virker bedre når du finner det, fortsett slik til du er kommet dit du ønsker.

Alle som vil kan hjelpe seg selv ti et bedre liv, alle som vil kan lære å ro uten årer.

Husk veien ut av sykdom, innebærer for de fleste å spise kameler til alle måltider, samtidig som man ror båten uten årer. I praksis trenger man hjelp fra en som kan ro uten årer. En som kjenner til begge virkeligheter som finnes inni oss. En som forstår motsetningene som dette innebærer. Hjelpere som ser en virkelighet er gode på mange områder, men ikke til denne oppgaven.

Hvis man bærer på indre stress, vil dette gi stressreaksjoner. kroppen reagerer på samme måte, uansett hva som stresser oss. De fleste vet hvordan plagene oppleves i kroppen, men ikke hva de skyldes. Det går likevel an å finne ut av dette. Erfaringsvis er konstellasjoner og SE-terapi gode metoder i situasjoner, når man egentlig leter etter nålen i høystakken.

Her er en liste over vanlige fight, flight og freeze reaksjoner.

Flykt og kjemp reaksjoner
Sympatisk nervesystem
Freeze reaksjoner –
Parasympatisk nervesystem
Anspent
Søvnvansker
Slapper aldri helt av
Urolig, rastløs
Konsentrasjonsvansker
 ”må bare”
Dårlig hukommelse
Tankestress
Hodepine
Blodtrykk ñ
Klarer ikke slappe av selv om
man sitter i ro
Mangler stopp knapp  
Maktesløs
Avmakt
Svimmel
Kvalm
Kald
Mangler energi
Mage/tarm problem/sykdom
Tanketom
Mangler ordene, blir stum
Handlingslammet
Får ikke gjort det en ønsker.

Mangler start knapp  

Selv om vårt diagnostiske system verken er bygget på kroppens stress reaksjoner eller på våre livserfaringer, kan vi selv velge å tenke to tanker samtidig. Vi kan selv ta tak i oss selv, for å hjelpe oss selv til å kjenne på mindre stress, uansett hvilken diagnose man har.

Mange har i dag et program (overlevestrategi) hvor de automatisk tenker at andre vet bedre enn dem selv hva som er bra for dem, og hva som er rett for dem å gjøre. De er ikke vant til å ta på alvor egne erfaringer, lytte til seg selv, forstå hva kroppens reaksjoner forteller. Doktorgradsavhandlingen til Anna Luise Kirkengen viste at kroppslige plager gir mening, når vi forstår hvilken hendelse de er knyttet til. Symptomer og plager inneholdt en symbolsk logikk. Men ofte var vi ikke i stand til å forstå dette, før vi hadde løst opp i blokkeringen.

Man må faktisk hoppe i vannet om man vil lære å svømme. Man kan ikke lære dette når man står på land.

Så hvor starter man om man vil hjelpe seg selv til en økt bevissthet. Siden vår høyre hjerne bevissthet er dypt forankret inni kroppen, er det å bli kjent med egen kropp en god start. Start med kurser innenfor yoga, qigong, mindfulness, meditasjon, eller metoder som konstellasjoner og Holotropisk Pust. Prøv noe nytt, skal du endre din tilstand må du faktisk endre ditt liv. Gjør du bare mer av det du har gjort hittil, svarer kroppen med mer av det som er.

Det neste skritt er å ta valget at du vil lære dette, du vil hjelpe deg selv, selv om det er utfordrende. Når man har tatt dette valget blir man guidet av sin indre stemme, man finner de bøker man skal lese og de personer som kan hjelpe. Man må våge å stole på sin indre stemme om man skal utvikle kontakt med denne. Den som intet våger, intet vinner.

Veavågen den 4. november 2019.
Hildur Vea, phd.
hildur.vea@balan-zen.no
tlf for samtale (også skype) 45 66 21 18.
www.balan-zen.no
www.puust.no