Kun sannhet kan sette oss fri

Vi lever i en tid med stor forvirring. Mange nye regler om hva som er lov og ikke lov skaper frustrasjon og stress. Noen tror at hvis man gjør som man blir fortalt, vil man bidra til et bedre samfunn for alle. Og at vi da kan gå tilbake til det normale, som er et liv i frihet.

Men hva hvis,

det vi blir fortalt ikke er sant. Hva hvis sannhet blir fordreid, hva hvis sann informasjon holdes tilbake. Da kan det å gjøre som man blir fortalt være noe av det mest stupid man kan gjøre.

Det er mange flere forvirrende ting knyttet til k-pandemien som er dekket i tidligere blogger. Fokus i denne blogg er annerledes. Den har fokus på at vi alle kan gøre noe. For oss selv, for våre foreldre, for våre barn og barnebarn. Vi kan alle kjempe for sannheten, for det er kun sannhet som kan sette oss fri. Og sannhet finner vi i våre hjerter. Vi må lytte til vår indre stemme, og ta på alvor det den forteller oss. Sier den HEI, stopp, her er det noe som skurrer, så er det en sannhet. Vår sannhet. Og den kan være annerledes enn den sannhet andre forsøker å få oss til å tro.

Det finnes kun en sannhet. Det er ikke slik at det er mange ulike sannheter der ute. Satanister ønsker at vi skal tro dette, at min sannhet er like viktig som din, som om sannhet handler om et demokrati. Her er en lenke til et foredrag med Mark Passio, en tidligere prest i en satanistisk kirke, som forklarer hva satanisme er. Foredraget er langt, det er tatt opp lenge før k-plandemien. Det gir likevel meningsfulle perspektiver i forhold til de maktstruktuerer (deep state) vi nå opplever. Nedenfor er et bilde fra presentasjonen. Den viser forskjell på en verdensforståelse basert på sannhet, som er den grønne kolonnen og en verdensforståelse basert på satanisme som er den røde kolonnen.

Det vi ser skjer i den ytre verden, har også resonasn i vår indre verden. I følge David R Hawkins vil vår bevissthet, når den er ego styrt, når den er styrt av vår venstre hjerne bevissthet, ikke kunne skille sannhet fra usannhet (1). I tillegg vil vår perspepsjon være styrt av negative følelser som både frykt og arroganse. De tema som Mark Passio beskriver som satanistisk ideologi er nokså sammenfallende med vårt eget ego, hvis det får styre showet.

Når vi lytter til vårt hjerte, er vi styrt av vår høyre hjerne bevissthet. Da finner vi sannhet i våre hjerter, vi opplever kjærlighet (til oss selv: aksepterer det som er, og til andre: ikke dømme andre), vi har kunnskap (intuitiv viten, vi bare vet hvordan noe henger sammen, uten at vi kan forklare, vi forstår oss selv og andre på flere nivåer, vi kan se det usynlige, vi får tegn og beskjeder til oss på ulike måter), vi ledes av indre suverenitet (man eier selv egne meninger, tar ansvar for eget liv, man gir ikke fra seg sjelens kraft til andre), vi lever i frihet (vi er født for å utvikle vår bevissthet, vi er født for å bli kjent med vår sjel, for å finne vår oppgave i livet), Orden (vi lever i samsvar med en struktur som ivareatar jorden, som ivaretar andre mennesker, bekjemper det som ødelegger og fremmer det som styrker mennesker).

Vi utvikler økt høyre hjerne bevissthet når vi aksepterer det som har skjedd i våre liv. Dette gir oss tilgang til de følelser som kanskje ble fortrengt når noe vanskelig skjedde. Når vi senere aksepterer oss selv, at vi følte som vi gjorde, (også når det krasjer med vår fornuft), kan fortrengte følelser forløses.

Forløsing av egne følelser virker på samme måte i bevisstheten som når vi klipper opp fotlenker på føttene med blykuler på. Man må selv erfare, for å forstå det jeg nå skal skrive: Det er vi som holder oss selv fanget i en lav virbrasjon, fordi vi ikke er villige til å gå utenfor komfortsonen. Dette kan bety å akseptere ubehagelige følelser, eller å ikke være villig til å undersøke nye forklaringer til de problemer vi har (sykdom, avhengighet, ADHD, sosiale problemer, fatigue, med mere). Som for eksempel at dette kan skyldes at vi bærer energier som ikke er våre egne.

Våre forsvarmekanismer, som benketing og fortrening, er ubevisste prosesser som holder borte fra bevisstheten tanker og følelser som kan stresse oss. Vi må derfor VELGE å møte oss selv, for å komme ut av ubevisste mønstre som ikke tjener oss. Ubevisste mønstre handler også om tankemønstre og meninger vi tror på som ikke er sanne.

Selv ser jeg dette i sammenheng med k-plandemien. Vi må alle ta tak i det som skurrer, og søke sannhet, om vi skal finne tilbake til frihet. Er man dønn ærlig, vil man bli ledet fra sitt hjerte. Jeg sier ikke dette er enkelt, men det gir en hjertero som man ikke finner når man ikke er ærlig med seg selv.

Det vi opplever nå fra egen regjering, og som vi også ser skje i andre land er en ledelse som gir økt frykt, økt kontroll, økt kaos, og at man ignorerer – sensurerer – og sverter fagfolk som sier fra at HEI, her er det noe som ikke stemmer. Forskning viser tvert imot at ... Det er tydelig venstre hjerne bevisstheter som styrer denne plandemi.

Det koster ikke penger å lytte til seg selv. Å tåle å møte seg selv. Mennesker har frihet til å velge. Men det krever at man tar et bevisst valg. Slik at man kan pushe seg selv når man møter på indre motstand. Husk at kroppen av seg selv vil søke det stabile, også når dette er skadelig for oss. Alle må derfor gjennom indre motstand mot forandring. Denne fungerer på samme måte som et hinderløp. Vi møter da på situasjoner som er nye, som vi må finne ut hvordan vi kan forsere hindingen.

Opplever man indre uro, bare observer det. Husk, du er ikke tankene dine, du er den som observerer tankene dine. Du er heller ikke følelsene dine, du er den som observerer følelsene dine. Dette er en enkel form for meditasjon, å observere egne tanker og følelser. Det hjelper å sitte med rett rygg, lukkede øyne, men blir du mer stresset om du gjør dette, sitt i en vanlig stol med åpne øyne. For meg fungerer denne meditasjon bedre når jeg skriver ned det som skjer, reaksjoner i kroppen, tanker som dukker opp, følelser og personer.

Det er pusten, som er veien inn til din indre verden. Kan du puste, har du det du trenger for å møte deg selv. Men for noen kan dette være vanskelig i starten. Jeg var selv en person som satte meg selv tilside i mange år. Ble en dyktig pleaser. Visste mer om andres behov enn egne. Når man utvikles til å bli en plaser er dette en ubevisst prosess. Men den er skadelig både for en selv, og for de relasjoner man er en del av, fordi man spiller en rolle. Man bærer en maske, man har vansker med å være seg selv, fordi man vet egentlig ikke helt hvem man er.

Å møte seg selv handler om å møte sin sjel. Vi møter oss selv når vi løser opp vårt karma. Vi har alle karma som vi må løse i dette liv. Karma kan ses på som uløste indre floker vi bærer på, og som forstyrrer oss i vårt daglige liv. Ofte forstyrrer karma på den måten at det legger seg som er slør foran vår bevissthet, og vi blir gående i en tåke, helt til vi har løst den oppgaven som karma handler om.

Mark Passio snakker også om karma. Om hvem som blir bærer av karma. Etb viktig spørsmål er: er det den som gir ordre eller den som utfører ordre?. Passio bruker krig og soldater som eksempel. Men samme universelle lov gjeleder for alle, også for vanlige ansatte som iversetter skadelige handler, selv om beslutningen er fattet av andre.

I praksis betyr dette at alle våre handlinger, gir oss karma, dersom våre handlinger er skadelig for andre. Også når vi utfører en handling som andre har bestemt. Vi kan aldri løpe fra oss selv. Karma henter oss inn, når vi minst venter det. Det er derfor ikke likegyldig hvordan vi behandler oss selv.

Oppsumert

# Lytt til deg selv. Lytt til ditt hjerte. Lev i samsvar med din samvittighet.
# Undersøk det som skurrer, helt til du finner en sammenheng som gir mening.
# Har du indre uro, eller slitenhet, eller andre plager som ikke gir mening, har du trolig indre floker som ber deg om at du må forløse dem. Søk hjelp hvis du ikke finner ut av det selv.
# Stå for det du mener, også om andre er uenig, men vær samtidig åpen for at du kan ha tatt feil.
# Når du finner indre sannheter, ta vare på dem. De er dine skatter. De er de planker som du bygger din båt med, mens du ror, mens du navigerer i farvannet som heter k-plandemi. I dette farvannet er det mange unersjøiske skjær (usannheter).
#Lytt gjerne til andre, det er slik vi utvikler vår tanke, vår mening, vår bevissthet, men sjekk i ditt hjerte om det som påstås gir resonans.
# Vær åpen for å stille spørsmål ved alt du tror du vet.
# Søk kontakt med likesinnede, personer du kan snakke åpent med, også når dere er uenige, også når dere leter etter en forståelse.
# Kom sammen i små grupper, to og tre, mediter sammen, be sammen for sannhet skal avdekkes på alle nivåer.
# KUN SANNHET SETTER MENNESKER FRI!
# Vi endrer verden, nå vi endres innenfra. Da vokser vår sjel. Vår sjel (som er en del av vår bevissthet), vokser kun i sannhet.

Ønsker alle en fin romjul. Og de beste ønsker for året som kommer.

Veavågen den 26. des 2020. Hildur Vea, PhD.
hildur.vea@balan-zen.no tlf 45 66 21 18

Her er lenker til nettsider:
Online booking for samtale eller Balanzen metoden
Hjemmeside Balanzen
Puust akademi
Booking for yoga, workshop, utdanning

Kilder;
1. Hawkins, David R, 2009. Healing and recovery, side 16.