«Du må gjør det alene, men du kan ikke gjør det alene»

Denne blogg tar opp det å være overveldet av følelser. Dette er et fenomen som rammer langt flere enn de som er empater og høysensitive. Det rammer egentlig alle som verken kan romme seg selv eller andre fullt ut.

Tenk etter: hvor mange sosiale settinger deltar du i, hvor du kan være deg selv fullt ut. Hvor mange relasjoner har du hvor du ikke trenger å spille rolle, bære maske, ha på fasade, eller ta passe på hva du sier og mener for å ta hensyn til andres følelser? For de fleste er det egentlig ganske få personer de kjenner som er i stand til å romme dem som de er. Mange klarer å telle dette antallet på en hånd. De andre, som ikke klarer å romme verken seg selv eller andre, er trolig overveldet av følelser.

Hva skjer når vi er overveldet av følelser?

Når vi er overveldet av følelser aktiveres en automatisk beskyttelse. Vi kaller dette for forsvarmekanismer, eller dissosiasjon, eller overlevestrategier. Vi kan også forklare overveldelse av følelse som en FFF reaksjon. FFF står for fight, flighte eller freeze reaksjon. Når vi opplever noe som er litt mye for oss, enten det skjer i handling eller mentalt, så aktiveres en fight eller flight reaksjon. Denne gjør oss i stand til å kjempe eller til å flykte vekk. Lykkes ikke dette vil kroppe automatisk reagere med en freeze reaksjon. Dette er en form for energikollaps. Vi har mange navn på denne som utmattet, sliten, men også diagnoser som depresjon, ME, og fatigue. Selv fikk jeg diagnosen krystallsyken. Å få denne diagnosen hjalp meg ingenting, utover at jeg fikk sykemelding. Det som hjalp var å få hjelp til å løse opp i min freeze reaksjon.

At jeg egentlig var overveldet av følelser forstod jeg ikke. Fordi jeg var verken empat eller høysensitiv. Måten min kropp reagerte på det å være overveldet var gjennom å stenge av for følelser. Dette er en vanlig måte å reagere på når man overveldes av følelser. Man stenger ubevisst ut de følelser som overvelder en.

Å kjenne på en følelse fullt ut, det vil si å ikke være avstengt betyr at man kan kjenne følelsen i kroppen. Det er en kroppslig opplevelse, og man er trygg og kan la kroppen gjør det den vil gjøre, og samtidig ha full oppmerksomhet på det som skjer. Man aktiverer da IKKE verken forsvarsmekanismer, eller dissosierer, eller bruker overlevestrategier. Man er heller ikke fanget i en freeze reaksjon.

Den essensielle kunnskap som mange mangler om seg selv

Den essensielle kunnskap mange mangler om seg selv er å forstå egne kroppsreaksjoner. Vi har to typer følelser og to typer tanker. Vår høyre hjerne bevissthet og vår venstre hjerne bevissthet oppfatter verden og egentlig alle sanseinntrykk på motsatt måte. Å utvikle sin bevissthet handler om at vi forener disse to motsetninger som vi har inni oss, slik at vi blir hele. Når vi er hele er i vi balanse. Når vi er i ubalanse har vi ofte tankestress og kroppslig uro.

Når vi starter på en slik indre utvikling, det som er en spirituell reise, opplever vi økt stress i den første tiden. Vi blir usikre, fordi vi møter på informasjon som vi ikke kan håndtere. Jo sterkere de motstridende impulser er, jo mer sannsynlig er det at man vil aktivere forsvarsmekanismer som benekting. Det kan ikke være sant det som hevdes. Når man etter en tid opplever at kanskje det er noe i den nye informasjonen, opplever mange det som heter kognitiv dissonans. Man er da forvirret, fordi man opplever to virkeligheter, som begge kan stemme, men siden de er motstridende er en av dem feilaktig.

Kognitiv dissonans:

Vi ser den kognitive dissonans tydelig i hverdagen nå under «pandemien». De uforenelige forståelser er hvorvidt vi opplever et farlig virus angrep, eller om vi opplever et angrep med biovåpen. De som ikke har kognitiv dissonans er de som kan møte egne følelser i forhold til begge tanker. Man må kunne møte egne følelser for å kunne danne sin egen mening om det som skjer. Begge forståelser er skremmende. Men frykt er en følelse, en reaksjon som oppstår i kroppen på informasjon som man tar inn. Og når man kan romme denne følelsen, forsvinner den.

Man blir ikke mindre forvirret når man forstår hva ordet korona virus betyr. Det betyr forgiftning av stråling ( se fra 60 min). Virus er noe kroppen produserer, for å kvitte avfallsstoffer. Nanopartikler i injeksjonen kan overføres mellom personer. Så noe er smittsomt, noe er farlig, men virus smitter ikke.

Og samtidig er tallene som kommer frem fra myndighetene skremmende: 25 mai var det meldt inn 13948 tilfeller med alvorlig bivirkning. En uke etterpå 1. juni var dette tallet steget til 14 517. En økning på 569 tilfeller på en uke. Den kognitive dissonansen skriker i mot oss alle når det på den ene siden hevdes at injeksjonen kan forebygge at du får en sykdom som er mindre farlig enn influensa og at alle i Norge derfor bør ta den, og på den andre siden er det tusenvis av friske folks som blir syke og får alvorlige birvirkninger av denne injeksjonen.

Det som ingen tør å si høyt er at dersom det er slik at injeksjonen forebygger at folk blir syke, vil antall syke gå ned når folk tar injeksjonen. Ingen sier dette høyt fordi dette skjer ikke. Tvert imot det motsatte skjer. De som har tatt injeksjonen blir syke. Dette skaper også en kognitiv dissonans hos de er som redde og som tok injeksjonen for å beskytte seg mot sykdommen.

Det som mange har lagt merke til er at myndighetene IKKE vektlegger er tiltak som styrker den enkeltes immunforsvar. Det får oss til å spørre hva skjer? Dersom man tror på vanlig virus teori gir dette kognitiv dissonans.

Frykten for å dø vekker frykt og eksistensiell krise hos mange. De som har fortrengt frykt vil aktivere denne. Den andre meningen at vi utsettes for et biovåpen er også skremmende, kanskje mer skremmende, fordi denne forståelsen inkluderer tillit til våre myndigheter. En sa det slik: jeg kan ikke annet enn å tro på virus teorien, fordi ellers mister jeg alt jeg har trodd på til nå. Dette utsagnet fanger mye av essensen med kognitiv dissonans, fordi man må gjennom sak for sak, for å finne sannhet, for å komme ut av kognitiv dissonans.

Kun de som søker sannhet vil finne den

Et av dilemmaene vi alle opplever, er at vi drukner i informasjon. Hvordan skal vi klare å velge ut hva som er sannhet og usannhet når alt presenteres som sannhet. Det er her spirituelt arbeid kommer inn. Spirituelt arbeid er noe annet enn religion. Man kan være spirituelt utviklet og samtidig være dypt religiøs. Man kan også være dypt religiøs og ikke være spirituell. Dette er to ulike ting.

Spirituelt arbeid handler om å bli kjent med oss selv. Forstå hvordan vi som mennesker fungerer. Vi må da bli kjent med begge våre bevisstheter: høyre og venstre hjerne bevisstheten. Sprituelt arbeid handler derfor ikke om å se engler, snakke med dyr eller trær i skogen, selv om en utviklet bevissthet hos noen også kan åpne opp for slike egenskaper.

Spirituelt arbeid handler om at du skal forstå hvordan du selv fungerer. Åpner du opp for kontakt med deg selv vil du oppdage at du kan bruke kroppens reaksjoner til å skille mellom sannhet og usannhet, ikke i alle situasjoner, men i mange av dem. Du vil også bli mer oppmerksom på hva som er dine behov, dine følelser, slik at det er enklere å leve et liv som samsvarer med den du er. Noe som selvsagt gir mindre stress og bedre helse, bedre nattesøvn, og ikke minst en større forståelse for det som skjer i det store bildet.

En av de viktige brikkene for meg har vært å forstå hva satanisme er. Når jeg knekket den koden, etter å ha hørt flere foredrag med Mark Passio, og lest meg opp på andre kilder, kunne jeg bedre forstå hva som mener med deep state, og hvordan denne tenkningen opererer i vårt samfunn. Jeg forstod at jeg selv, før min spirituelle oppvåkning var en passiv deltaker i denne agendaen, uten at jeg var klar over dette. Selv sentrering er et stikkord her. Og det er en forskjell mellom de som styres av hva som er det beste for alle mennesker, og de som styres av hva som er det beste for meg. Rendyrket satanisme er styrt av en form for psykopati, hvor empati for andre følelser mangler, og man bryr seg ikke om andre dør eller får helseplager hvis man selv tjener penger på dette.

En annen viktig tenkning innenfor sataisme er moralsk relativisme. Dette betyr i praksis at min sannhet er like viktig som din. Denne tenkning åpner opp for at personer selv kan bestemme hva som er moralsk riktig og galt, i motsetning til at det finnes universelle lover som viser oss hva som er riktig og galt.

Skal man søke sannhet, er dette en personlig prosess. Og jeg kan ikke annet enn å motivere andre til å starte denne prosess. Det fungerer ikke slik i livet, at om jeg deler det jeg finner som sannhet, så vil dette automatisk også bli andre personers sannhet. Mennesket tror det det erfarer, derfor er egen søking etter sannhet avgjørende viktig for de som vil finne den.

Mitt eget arbeid med å søke sannhet startet i 2002, da jeg begynte på min doktorgrad i folkehelsevitenskap. Det første essay jeg skrev handlet om sannhet. Den gang utforsket jeg vitenskapens forståelse av sannhet. I ettertid har jeg utforsket metafysikken, og kroppens reaksjoner på sannhet.

Søken etter hva som er sannhet, har aldri vært større enn den vi opplever nå. Den kognitive dissonansen for det som skjer i lys av «pandemien» øker for hver dag. Noen stenger aktivt av den ene av disse to virkeligheter, uten at de forstår at dette endrer ikke noe av det som skjer der ute. Det eneste som endres er at de selv stenger av for deler i egen psyke. Selv om bruk av forsvarsmekanismer er en automatisk og ubevisst prosess, blir man mindre opplyst, når man ubevisst stenger informasjon ute. Dette vil ofte aktivere ego, og man har behov for å ha rett. Man liker ikke å snakke med de som tenker annerledes, da disse vil trigge den samme kognitive dissonans som man forsøker å stenge ute, med å ikke fordype seg i det som virker totalt meningsløst.

Et opplyst menneske i denne siituasjonen kan forholde seg til begge forståelser uten at de blir overveldet av følelser. De har kontroll på følelsene sine. Det er dette spirituelt arbeid handler om. Derfor er spirituelt arbeid avgjørende viktig om vi i fellesskap skal finne frem til en felles forståelse av sannhet.

Spirituelt arbeid er av typen: du må gjør det alene, men du kan ikke gjør det alene. Vi utvikler forståelse av hvem vi er, hva våre triggere er, hvordan vi som mennekser fungerer sammen med andre. Vi må derfor studere hvem vi selv er og hvordan vi fungerer. Lese bøker, høre podkaster, delta på utdanninger og kurser. Det viktigste er likevel å handle på egne innsikter og reflektere over det man erfarer. Det som utvikles gjennom spirituelt arbeid er evnen til å forstå deg selv, og handle i samsvar med denne forståelsen. Vi må bruke viljen på en sunn måte.

Arbeid med psyken har lært oss at traumer som ikke er bearbeidet, påvirker viljen (1). Den sunne viljen flyter fritt uten motstand. Vi har da også nok energi og mot til å gjøre det vi ønsker. Den sterke viljen er en vilje som kjemper. Alle som har forsøkt å slake seg, trene mer, eller noe annet, har erfart denne viljen, og tapt kampen. Det er noe annet som styrer oss, enn den sterke viljen. Den tredje kategorien er den viljen som er kollapset. Den som føyer seg for det andre sier og bestemmer.

Min gjetning er at det er mange med kollapset vilje i den norske befolkning, ellers ville mange flere ropt høyt at veldig mye av det som skjer ikke henger på greip. Som for eksempel alle regler om bruk av maske og karantene. De som har lest seg opp på forskning før mars 2020, vet at dette er tiltak som mangler vitenskaplig begrunnelse. De eneste som man trenger å isolere er de som er veldig svake. Det er å snu verden på hodet å isolere friske folk.

En av måtene mange av oss blir stuck er ved at vi nekter å akseptere det som er. Dette kan også være en ubevisst bruk av forsvarsmekanismen benekting, fordi så lenge man ikke godtar det som skjer, stenger man ute følelsene som er knyttet til det man stenger ute. Så igjen ser vi at den kognitive dissonans handler om følelser, og skal man ut av dissonansen må man møte egne følelser, og man må ta et dypdykk i de to temaer som virker helt uforenelige. Lykke til.

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.

DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN.

Og velkommen til Balan-zen og Puust Akademi. Du må gjør det alene, men du kan ikke gjør det alene. Vi tilbyr samtale, Balan-Ze metoden (koorigening av ubalanser i nerevsystemet på benk, i stol, oinline), utdanninger og workshops ved Balan-zen, Karmøy og Puust Akademi. Sjekk ut vår booking side.

Veavågen den 8. juni 2021. Hildur Vea, doktor i folkehelsevitenskap, tlf 45 66 21 18. Mail: hildur.vea@balan-zen.no

KIlde: Sissel bruk Reksten, IoPT, Stavanger.