Å bli fanget av en massepsykose

Denne blogg tar opp hvordan vi kan fanges av det som kalles en massepsykose. Hvordan de programmeringer vi kaller oppdragelse, kan stenge for at vi ser det som er, like foran våre øyne. Jeg tar opp noen tema som har vært en øyenåpner for meg selv.

Før vi dukker litt dypere inn i materien, her er noen kjennetegn som kan hjelpe oss til å skille rett fra feil, sannhet fra usannhet, godhet fra ondskap.
1. Et tegn på ondskap er løgn. Mørke krefter som ønsker å kontrollere mennesker sprer løgn iblandet sannhet, for å svekke menneskets kraft gjennom å sløve dets bevissthet.
2. Satanister snur på hodet godhet og ondskap. De forteller deg at det som svekker deg, styrker deg. Og at det som egentlig styrker deg, vil svekke deg.

Som mennesker er vi mer utsatt for løgn enn vi liker å tro. Et av de store paradokser er at tro (beliefs) som ville blitt avvist hvis den kom fra en kult på noen hundre mennesker, ikke blir stilt spørsmål til dersom det er millioner som tror det samme (1). Slik tro fungerer som en form for massepsykose. Å våkne opp fra en massepsykose kalles oppvåkning. Min egen oppvåkning skjedde i 2007. Dette endret meg totalt, innenfra. Den gang forstod jeg at vi alle har tilgang til 2 ulike bevisstheter i oss. Venstre hjerne bevissthet og høyre hjerne bevissthet. Disse forstår alt som skjer helt motsatt. Men det er fullt mulig å integrere dem til en forståelse, en sann forståelse. Tema om våre bevisstheter er dekket i mange blogger og i min bok som kom ut i feb 2020 (3).

Noen er ansatt for å spre løgn i en befolkning

Ellis Medavoy som har arbeidet som profesjonell løgner, en som fikk betalt for å spre løgn i en befolkning. Medavoy sier at man må forberede en befolkning på de løgner som kommer (2). Det brukes ulike virkemidler, og bruk av medisiner er en av dem. Et sinn som er redusert, vil ha enklere løsninger. De er lettere å manipulere, lettere å få til å tro på løgner. Et av de store paradoksene er at dette skjer helt åpent, like foran våre øyne. Propagandaen som brukes er at dette er et medikament som kan styrke deg, når det i realiteten svekker deg, svekker din helse og din bevissthet.

Et menneske som er overveldet, vil også ha enkle løsninger. Derfor brukes også kriser for å skape endring i en befolkning. Det er en kjent oppskrift på det som kalles psykologiske operasjoner at man først iverkesetter en handling (ulykke, krise, terror), deretter definerer de samme krefter hva som er problemet og hvem som skal klandres for det som har skjedd, og til slutt kommer de samme krefter med en løsning på problemet. Denne løsning er den endring man ønsket å gjennomføre.

Det som har skjedd de siste årene, og nå særlig etter mars 2020, er at folk er mer våkne, og gjenkjenner løgn når den spres. De klarer selv bedre enn før å hjennomskue løgn. Mange forstår at tiltak som før mars 2020 svekket immunforsvaret, fortsatt svekker immunforsvaret, og at de som hevder at slike tiltak er gode for mennesker, egentlig lyver. En løgn mister sin kraft når mennesker slutter å tro på den.

Ulike former for massepsykose

Slik jeg ser det, kan religion fungere som en massepsykose. Ikke all religion, og ikke alle religiøse. Men jeg har selv vært fanget av en slik psykose. Dette forstod jeg ikke selv før jeg «våknet» i 2007. Jeg forstod da at Bibelen forstås veldig ulikt avhengig av om man bruker sin venstre hjerne bevissthet eller sin høyre hjerne bevissthet. Den forståelse Jesus selv praktiserte samsvarer helt med det som kalles høyre hjerne bevissthet. Derfor ser jeg det som fullt mulig å bruke Bibelen når en vil utvikle sin bevissthet, sin høyre hjerne bevissthet. Men, en Bibel tolket og praktisert ut fra en venstre hjerne bevissthet, fungerer annerledes. Hvorfor dette tema ikke debatteres mer innenfor religiøse miljøer er helt uforståelig.

Jeg tror fortsatt på en kraft utenfor meg selv, og som samtidig er en del av meg selv. Denne kraft har mange navn, Gud, naturen, universell kraft, kosmisk kraft. Selv liker jeg ordet Gud. Jeg ser på meg selv som en spirituell, ikke religiøs person. Religiøs og spirituell er ikke det samme. Det har vært skiller mellom disse to retninger til alle tider.

Lamb skriver om gnostikere og religiøse, og hva som skiller dem. Mens religion har trossetninger, leveregler og egentlig liten mulighet for menneske til å utforske hvem de egentlig er, hadde gnostikere en mer åpen tilnærming, hvor mennesket ble utfordret og oppfordret til å selv undersøke forholdet mellom naturen og psyken (4). I dag ville vi kalt gnostikere for spirituelle. En viktig forskjell mellom disse to er at de mennesker som oppfordres til å tenke selv, utvikle seg selv, er mer beskyttet mot det som kalles massepsykose, enn de som tilhører miljøer hvor man læres opp til hvordan man skal tenke. Eksempler på slike miljøer er i tillegg til religion, undervising og helse. Her snakker man ofte med to tunger, den ene sier at man ønsker å utvikle selvtenkende mennesker, samtidig som det ikke gis rom for å tenke annerledes enn «rett tenkning». Settinger hvor vi programmeres til hva vi har lov på tenke, gjør at vi lettere kan fanges i en massepsykose.

Et viktig begrep for å forstå massepsykose er å forstå offer og overgriper dynamikk. Denne dynamikken finnes i alle former for overgrep. Det man ser igjen og igjen, er at ondskap og overgrep har røtter til tidligere selvopplevd lidelse. En overgriper energi søker makt og kontroll. En offer energi opplever maktesløshet, og liker at andre bestemmer. Liker at andre tar ansvar. Begge dynamikker har sitt utspring i uforløste traumer. Overgriper dynamikken har ofte en skjult skam, som er omformet til arroganse. Mens offerdynamikken også bærer på uforløste følelser.

Det å dominere andre er overgrep, og overgriper er en person som selv har opplevd overgrep. Den smerte man selv opplever, kan man ubevisst påføre andre. Jeg har selv opplevd å bli påført skam av en person som ikke maktet å forholde seg til egen skam. Men når dette skjedde var jeg så våken at jeg forstod dynamikken, og klarte derfor å tenke lilla hår. Lille hår teknikken betyr er: hvis noen sier til deg at du kler veldig dårlig lille hår, vil de fleste ikke kejnne noe, fordi de vet dette ikke er sant. Lilla hår teknikken er derfor å raskt gjenkjenne hva som ikke er sant, å definere slike utsagn som lilla hår.

Offer -overgriper dynamikk er vanskelig å forstå, fordi ingen ønsker å erkjenne at de har elementer av overgriper energi. Det er ikke bare narsissister og psykopater som mangler empati. Elementer av denne energi finnes hos mange som bærer på uforlløste traumer. Og uten en erkjennelse av den som eier energien, kan denne energien ikke transformeres.

Dette at man forsoner seg med både offer og overgriper energi, gjør tilgivelse eller forsoning mulig. Mens man innenfor psykologi ser på offer-overgriper dynamikk i relasjoner, ser Lash på denne samme dynamikk på samfunnsnivå, hvor overgrepene skjer innenfor en «ramme av kjærlighet» (jeg kontrollerer deg for for å beskytte deg). Det er en skjult sannhet foran våre øyne om vi at mennesker som overkjører oss er gode og vil oss vel. Undertrykkelse er ondskap. Punktum. Alltid. Enten dette skjer innenfor en relasjon eller en organisasjon.

Hva er en ondskap?

Når vi ikke ser sannhet, skyldes dette at sannheten verken er satt ord på eller gitt sin rette struktur. When a truth is unseen it is because it is both unframed and unnamed: frames and names gos togeether (6).

Det navn Levy setter på ondskap er Wetiko. Wetiko er en person som terrorisere andre med ondskap. Dette kan skje på skjulte og finurlige måter. Wetiko er en form for sykdom i psyken. En wetiko i full blomst, kan både være en person og en organisasjon, som ikke er i kontakt med sin egen menneskelighet og som heller ikke kan se det menneskelige hos andre. For dem er mennesket en maskin. Det de tar fra andre mennesker er deres livskraft, evnen til å skape sine egne liv. Å tjene penger på noe som andre blir syke av, er eksempel på wetiko. Vi blir også syke av å ikke leve våre egne liv. Så alle former for stengsler svekker vår livskraft.

En vikitg illusjon er at de enkle løsninger er nok. Man trenger ikke studere noe i dybden for å forstå noe, noen få setninger er det du trenger av kunnskap. Men, selv om disse setninger er sanne, er ikke dette det samme som at man forstår et tema i dybden. Dette er en av illusjonene vi utsettes for, vi «trenger» ikke lenger lese bøker, fordype oss. Universiteter bytter ut fagbøker med artikler. Man læres opp til å studere biter, ikke helhet. Men, skal man forstå noe i dybden, må tema bli en del av en selv. Man må eie stoffet innenfra. Dette betyr ikke at stoffet kontrollerer en. Tvert imot man har kontroll over stoffet, fordi man gjenkjenner faresignalene, og trenger ikke lenger bli fanget av løgnene som er satt ut for å forvirre mennesker. Skal vi komme ut av wetiko sitt fangeskap krever dette at vi både setter oss inn i hva onsdkap er, men også hvordan vi kan øke vår bevissthet.

» When we`re in touch with our true self, wetiko can`t affect or touch us because we realize that is has no substantive, independent existence». (7). Kuren med å jage ondskap og illusjoner ut av våre liv, er gjennom å høyne vår bevissthet. Vi må første fjerne de indre floker som vi lurer oss selv med, før vi blir i stand til å se hvordan andre forsøker å lure oss til å tror på usannhet og handle slik at vi svekker oss selv.

En masse psykose betyr at det er mange mennesker som tror på de samme usannheter, og som handler slik at de svekker seg selv istedenfor å styrke seg selv. Galskapen blir det normale. Og ut fra dette perspektivet ser man på det normale som galskap. Det er videre vanlig i en slik massepsykose at de som ser sannheten, som snakker sannhet blir stigmatisert, demonisert og truet, fordi sannhet er en trussel for et psykotisk mennesker. Et annet paradoks er at de som er fanget av denne psykose, ofte vil kjempe for en agenda som egentlig er stikk i strid med deres egen interesse (8).

Skal vi forstå ondskap i en mindre skala innebærer dette at vi møter oss selv. Wetiko er en fenomen som lever i vår psyke. Det uttrykker noe inni oss, og kuren som kan ta vekk wetiko er også inni oss. For de fleste mennesker, er dette et tema som de tenker ikke angår dem. Men, wetiko angår alle som ikke opplever at de selv er herre over eget liv. Alle som ikke lever ut sitt potensiale. I følge Levy, er de fleste som er fanget av wetiko, ikke klar over dette selv.

Personer som manger egen autoritet, søker en ytre autoritet som kan styre dem. Dette er traume dynamikken: offer – overgriper rollene. Uforløste traumer setter mennesker i en offer posisjon, som er en maktesløs posisjon. Man har da ofte lite krefter, og er ofte villig til det meste som kan en ut av en slik situasjon. Men det er kun dersom man er villig til å lære det man trenger å lære, er villig til å bli herre i eget liv, at man lykkes med å bli fri.

«if we don`t use our gift og imagination, other people will use it for us. We then find ourselves unable to imagine a world other than one informed by wetiko» (9). All skapelse begynner med tanker. Men det å tenke er i seg selv ikke nok. Vi må koble sammen våre tanker med de sanne følelser. Og det er her neddoping av av psyke kommer inn. Jo sløvere en befolkning er i forhold til egen bevissthet, jo mindre er den i stand til å skape sine egne liv.

Mange er i dag programmert til å tenke at de ikke har kraft i seg selv. New Age har hatt en brak suksess fordi de fokuserer på menneskets muligheter, ikke dets begrensinger. Vi vokser innenfra når andre anerkjenner våre ressurser og vår unikhet, og vi krymper oss når andre stigmatiserer våre handlinger, påfører oss skam fordi vi tenker eller handler annerledes enn de ville gjort. Mange mennesket famler i blinde.

Skal vi rydde opp i et samfunn som er styrt av wetiko, må vi begynne med oss selv. Det er kun gjennom å møte på egne «demoner» at vi kan lære hvordan disse fjernes. Kan vi fjerne dem i oss selv, forstår vi mekanismene hvordan disse fjernes i organisasjoner også.

Wetiko angriper mennesker som er ignorante for hvem de selv er. Wetiko bruker frykt som metode, fordi denne snakker direkte til reptil hjernen vår, og ikke til fornuftsdelen som sitter i cortex. Reptil hjernen er før språklig, og den handler på instinkt. Derfor nytter det ikke å bruke fornufts argument, til mennesker som er i en kollektiv psykose. Føler de seg truet, er deres hjerne kun opptatt av hva som kan redde dem.

Boken om wetiko ble publisert i 2013. Selv finner jeg mange likheter mellom en kollektiv psykose og den «pandemi» vi nå opplever. Det er for meg uforståelig at
# man kan kalle det en pandemi når det er mindre syke enn vi har ved vanlig influensa. Stort sett er folk friskere.
# Det dør færre personer enn ved vanlig influensa i løpet av et år. Vanlig dør 900 mennesker, mens 650 døde av «pandemiviruset».
And on and on.

Så langt er langt flere skadet av injeksjonen, enn de som er blitt direkte syke av pandemiviruset. Siste rapport fra legemiddelverket viste at er mer enn 17 000 personer har meldt inn at de har opplevd alvorlige bivirkninger. Det meldes inn vel 500 saker hver uke. Tallene som er skissert foran snakker for seg selv.

Injeksjonen er farligere enn sykdommen for de fleste. Men de som er redde klarer ikke å se dette. Deres hjerne er programmert til å søke det som gir overlevelse. Hvis vi husker tilbake til mars 2020, så fikk vi daglig inn overdose med overfylte sykehus og skyhøye tall på døde. Dette programmerte mange til å tro at dette var en svært dødelig sykdom, en svært farlig sykdom. Når det i ettertid viste seg at det ikke dør flere personer i de ulike land enn normalt, så var mennesker allerede programmert redde. Og hjernen til personer som er i frykt fungerer annerledes. Er man redd handler man på instinkter. Man er da kun opptatt av det man tror kan redde dem. Ingen kan nå inn med med fornuft til en person som opplever en indre krise, de har ikke tilgang til sin fornuftsdel. Teksten som står på folkehelseinstituttet sine nettsider er at covid 19 er en sykdom som i sjelde tilfeller fører til død. Risikoen for død er minimalt liten. Faktisk mindre enn vanlig influensa, om tallene fra FHI stemmer.

Vi forer alle vår bevissthet med den informasjon vi tar inn. På samme måte som kroppen vår viser oss hva vi spiser, viser vår bevissthet oss hvilke tanker vi forer oss selv med. De som forer seg selv med frykt, vil de selv bli redde (underbveisstheten), og de vil begynne å handle slik mennesker i overlevelse handler. De som skrur TV av, ser ingen pandemi. Hvis pandemien var ekte, ville ikke dette vært mulig. Da ville man møtt på pandemien i hverdagen. Man ville sett syke mennesker, man vile kjent de som døde, og de som overlevde.

Ingen kan fortelle en person i en psykose at den virkelighet man opplever ikke er reell. Forid denne virkelighet er reell for den som er fanget i psykosen. Skal man hjelpe mennesker som er fanget i frykt, fanget i en kollektiv psykose, trenger man som person å stå i seg selv, være trygg i seg selv. Man må romme den andres verden, men uten å seg fange av den.

Når pandemien brøt ut var det flere spirituelle som sa med en gang at det eneste vi kan gjøre er å jobbe med oss selv. Den gang syntes jeg dette var en rar mening, da jeg trodde at man kunne overvinne usannhet med sannhet. På et vis er dette fortsatt sant, men måten man gjør det er annerledes enn jeg den gang trodde.
# Vi må forstå dynamikkene, offer – overgriper rollene, slik at vi ikke fanges av dem ubevisst. Og slik at vi kan rydde dem vekk fra egen liv, om vi gjenkjenner dem i oss selv.
# Vi må se og erkjenne det som skjer, fordi en løgn mister sin kraft når vi avslører dem.
# Vi må forstå hva ondskap er, hva satanisme er, hva massepsykose er. Fungerer vi som uvitende barn i forhold til de som behersker slike krefter, er vi lette å lure.
# vi søke sannhet, vi må søke og utvikle det som styrker oss innenfra. Slik at vi utvikler evnen til å skille sannhet fra usannhet.

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN.
LYTT TIL DITT HJERTE, DET VIL GUIDE DEG TIL DE SOM KAN HJELPE DEG.

Du er velkommen til Balan-zen og Puust Akademi. Vi tilbyr samtale, Balan-Ze metoden (koorigening av ubalanser i nerevsystemet på benk, i stol, online), utdanninger og workshops. Sjekk ut vår booking side.

Veavågen den 3. juli 2021. Hildur Vea, doktor i folkehelsevitenskap.
tlf 45 66 21 18. Mail: hildur.vea@balan-zen.no

Kilder.
1. John Lamb Lash, 2006. Not in his image. Side 67.
2. Jon Rappoport, 2011. The matrix revealed, volum 1, part 3 of 3, side 59.
3. Hildur Vea, 2020. Å lande i seg selv – fra traume til livskraft. Vi endres når vi lever sannheten.
4. John Lamb Lash, 2006. Not in his image. Side 13.
5. John Lamb Lash, 2006. Not in his image. Side 97.
6. Paul Levy, 2013. Dispelling wetiko. Breaking the curse of evil. Side 11.
7. Paul Levy, 2013. Dispelling wetiko. Breaking the curse of evil. Side 39
8. Paul Levy, 2013. Dispelling wetiko. Breaking the curse of evil. Side 52.
9. Paul Levy, 2013. Dispelling wetiko. Breaking the curse of evil. Side 28.