Hvis SARS-COV-2 viruset ikke finnes, hva er det da som gjør folk syke?

Denne blogg tar opp noe av den uenighet som er mellom fagfolk i forhold til hvordan en kan forstå det som skjer i samfunnet knyttet til påstander om SARS – COV – 2 virus og sykdom. Vi starter med noe begge grupperinger er enige om:
# noen blir alvorlig syke
# noen dør
# virus er døde celler
# sykdommen SARS – COV – 2 er ufarlig for de fleste.

Mer om virus

I forhold til virus har vi det som kalles germ teori og det som kalles terrain teori. Germ teori hevder at mikroorganismer kan gjøre oss syke. Terrain teori hevder at når miljø rundt en celle er forurenset, kan dette gjøre cellen syk, endre dens funksjon, noe som kan føre til at vi blir syke. Terrain teori er helt i tråd med Bruce Liptons teori, at det er omgivelsene som skaper ubalanser i celler.

EXOSOMER
En annen vanlig sammenligning er mellom virus og exosomer. Er virus egentlig exosomer ( terrain teori) eller er de selvstendige mikrober (germ teori) som kan gjøre folk syke er et annet tema fagfolk er uenige om.

«Exosomes are simple, well-characterized features in the cells of all creatures, and convential scientists have carefully elucidated their functions. When a living organism is threatened in almost any way – through starvation, chemical poisoning, or electromagnetic effects – the cells and tissue have a mecanism for packaging, propagating and releasing this poisoning. Modern researchers have shown that exosomes have exactly the same attributes as viruses. They are the same size, contain the same components and act on the same reseptors.

The viruses is fully an exosome in every sense of the word. Exosomes are completely indistinguishable from what virologist have been calling viruses (1). Med andre ord oppstår exosomer/virus i kroppen når den utsettes for fare. Dette er terrain teorien.

Den offisielle historien om SARS-COV- 2 er som følger: SARS-CoV-2 kommer trolig fra flaggermus og smittet til mennesker i slutten av 2019, enten direkte eller via et annet dyr. (2)

Det er en kjempeviktig forskjell mellom disse to teoriene, fordi i følge terrain teori, er det når kroppen er truet, en indre prosess som fører til at en produserer virus, og da er dette en situasjon som ikke er smittsom. Dr Robert Wilner var en mann som trodde 100 prosent på terrain teori i forhold til HIV, og av den grunn bestemte seg for å vise at virus ikke smittet. Han gjorde dette med å injisere blod fra HIV syke i egen kropp, mange ganger, uten å bli syk.

Germ teori, er motsatt, selv om virus er døde celler kan de hoppe fra dyr til mennesker, og fra mennesker til mennesker, og man kan da bli syke.

Robert Young skriver i artikkel at SARS – COV – 2 og ekosomer er identiske, de oppstår når kroppen forsøker å opprettholde vår PH i celler og i ekstra cellulær veske. De oppstår med andre ord ut fra kroppens egne ubalanse, og er derfor ikke smittsomt (3)

En viktig forskjell mellom disse to er at i germ teori blir folk syke fordi de er uheldige, selv om ingen hadde hørt om det før opplevde man at smitte fra fallgermus til mennesker ble spredd raskt over hele kloden. I forhold til germ teori er det lite mennesker kan gjøre for å hindre luftbåren smitte, utover å bygge et sterkt immunforsvar, slik at kroppen kan bekjempe det som truer den.

I forhold til terrain teori, er det mer vi kan gjøre selv. I tillegg til et sterkt immunforsvar, må vi se på om og hvordan vi selv forgifter kroppen eller skaper ubalanser i kroppens celler. Det er i dette perspektivet like viktig å rense kroppen som å styrke immunforsvaret. Dette leder oss til neste tema – som handler om toksiner, om det som skal renses for å opprettholde topp funksjon i kroppens celler.

Toxiner ødelegger kroppens celler

Vi utsettes for mange former for toksiner som kan skade kroppens celler. Det er skadelige stoffer i:
# luften vi puster inn (chemtrails, forurensing fra fabrikker, biler)
# vannet vi drikker (fluor, klor)
# klærne vi har på oss (miljøgifter)
# maten vi spiser ( genmodifisert, E-stoffer, glyfosat, sprøyemidler, tilsettninger, syntetiske tilsetninger)
# behandling (medisiner, injeksjoner/vaksiner, stråling)
# amalgan i tennene

De fleste mennesker tåler en viss mengde toxiner uten å bli syke. Men når de først blir syke, er veien tilbake til helse veldig lang for de som ikke samtidig renser kroppen. Kroppens rensesystem er lymfesystemet. De vanligste organer for å rense kroppen er lungene (snue, hoste, infeksjon), tarmene, nyrene, huden og leveren (4).

Lymfesystemet har ikke en eegn pumpe som gjør at lymfevæsken flyter godt i kroppen. De bruker kroppens muskler. Derfor er det vktig å være aktiv. Lymfevæsken flyter bedre når vi puster dypt og ikke overfladisk. Dette gjør at mangel på aktivitet kan forsinke den naturlige renseprosessen. Samt at kriser, traume rog hendelser som skaper fortrengte følelser, ofte også medfører en anstreng pust, og derav også en redusert naturlig renselse.

Jerry Tennant er lege som fikk ME. Som så mange andre opplevde han av vanlig helsetilbud ikke kunne hjelpe han. Tennant sov det meste av døgnet, var bare oppe 3-4 timer. Vi kan godt si han sov bort livet sitt. Mens han lå til sengs tenkte han at dersom han forstod hvordan cellene i kroppen virket, og han fikk dem til å virke i egen kropp, ville han bli frisk. Og det ble han.

Tennant har studert energien i kroppens celler. Vi har ca 50 trillioner celler i kroppen. I følge Tennant er det slik: Hver celle trenger ca 20 – 25 volt for å opprettholde sin funksjon. I en oppbyggiungsfase trenger kroppen 50 volt for å cellen skal reparere seg selv. Hvis kroppens celler er under 20 volt oppstår det som kalles kronisk sykdom (5), fordi kroppen da mangler den energi som kan bringe den tilbake til balanse.

Tennant sier også at fra en molekyl med glukose vil noen kropper produsere 38 ATP (energi til cellen), mens andre kropper kun vil produsere 2 ATP. Det sier seg selv at de som har ME og er slitne uten at de selv forstår hvorfor trolig har en forstyrrelse i kroppens energiproduksjon. Og her kommer det viktige. Og det er Tennants grunner til at kroppen ikke produserer så mye energi som personen trenger:

Why Do Cells Lose ATP/ADP Power?
The most common reasons for a loss of ATP/ADP power include the cell membrane losing its ability to store electrons and/or a depletion of the number of functioning mitochondria. These conditions can be brought about by:
1. Consuming trans or “plastic” fats, which destroy the cell membrane
2. Hypothyroidism, which reduces the number of mitochondria in cells
3. Heavy metals such as lead, mercury, and cadmium
4. Dental infections from decay in teeth, root canals, and in jaw bones
5. Toxins

Det eneste på denne listen som ikke er toksiner er lavt stoffskifte. Tennant forklarer:
Hypothyroidism is a very common condition that is implicated in what is called metabolic syndrome (formerly known as syndrome X). Many doctors believe this is the basic problem behind most of the illness in the United States today.

Symptoms of metabolic syndrome include insulin resistance, high blood pressure, central obesity (overweight with fat deposits mainly around the waist), decreased HDL or “good” cholesterol, elevated triglycerides (blood fats), and an increased risk for clotting. Metabolic syndrome may lead to stress, migraine headaches and even to ADHD. It causes both childhood and adult obesity. Left uncorrected, it can cause heart attacks, strokes, and fibromyalgia. Eventually it will lead to cancer.

Dette er interessant i forhold til Covid-19, da personer med kronisk sykdom, med metabolsk syndrom er definert som risikogruppe i forhold til det som kalles SARS-COV-2 sykdom. Denne nye sykdommen er spesielt farlig for de som allerede er eldre eller kronisk syke.

Mercola og Cummins sier noe om SARS-COV-2 som passer inn med det Tennant sir. De sier:
Viruset i seg selv er ikke årsak til sykdom, de fleste dør med og ikke av viruset. «Rather, the virus exploits other serious diseases with high mortality that are widespread in the population and dangerous in themselves. It`s the comorbidities, along with rampant medical malpractice ( and other factors) that arte the main drivers of Covid 19 hospitalizations and deaths» (6). Eksempler på det Mercola og Cummins viser til kan være det at en la personer med covid på respirator, noe som førte til at mennesker døde. Og det at personer med alle former for årsaker til dødsfall ble definert som covid døde.

Hvorvidt dette har skejdd i Norge er usikkert, da vi her har veldig lav dødlighet knyttet til Covid-19. Vi ligger fortsatt langt under tallene for vanlig influensa. Vanligvis døde 900 hvert år i Norge, og etter et år med Kovid var det 650 som døde av denne sykdommen. Nå som vi snart er 2 år inne i Plandemien, er det dødd 1136 personer av Covid. Hvis det skal dø like mange av Covid som det før døde av influensa, må det dø 664 personer de neste 3 måneder. Det er noe med tallene som skurrer hvis dette skal være en pandemi som tar livet av folk, og som derfor krever at myndigheter går inn med ekstra tiltak. Alle som kan litt matematikk og kan tenke selv, ser at her er noe som ikke stemmer.

Toksiner er giftige for kroppen på flere måter. De kan feste seg til cellen respetorer, og dermed hindre at cellen kan ta til seg rette næringsstoffer, selv om man spiser de rette næringsstoffene. Plantevernmidler forårsaker helspeplager også ved lav grad av eksponering. De skaper problemer som fatigue, kroniske smerter, muskelsvakhet, søvnvansker, irritabilitet og nevrologiske endringer, hodepine, Parkinsons sykdom, og kreft. Hos barn kan de medvirke til ADHD, autisme og kreft (7).

Kvikksølv er et annet toksin som skaper helsepplager for mange, ikke alle. Det kan forårsake hjernetåke, smerter og betennelser i kroppen (8). Aluminium, som er et annet tungmetall, kan forårsake alvorlige sykdommer som Alzheimers, Parkoinsons, Multippel sklerose, og demens, samt at de vanligste tegn på forgiftning er: tretthet, irritabilitet, fordøyelsesvansker, hukommelsestap, hodepine, hudproblemer, depresjon, hypoglykemi, nyrevansker, lærebansker og bihulebetennelser (9).

James Lilley siser at i 1974 sa WHO at 82 prosent av kroniske nedbrytende sykdommer skyldes at personer var forgiftet med metaller (10). Som vi ser er for store mengder toksiner skadelig for kroppen, da de kan medvirke til en rekke ulike sykdommer.

Hvis vi sammenligner typiske tegn på Covid – 19 med vanlige tegn på forgiftning av tungmetaller finner vi mange overlappinger. Her er listen over symptomer på Covid 19 hentet fra FHI:

«De som blir syke, får vanligvis først symptom fra øvre luftveier (vondt i halsen, forkjølelse, lett hoste), i tillegg til sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter. Magesmerter forekommer, i enkelte tilfelle diaré. Nedsatt smak- og luktesans er karakteristisk for sykdommen, men forekommer sannsynligvis hos et mindretall av de smittede. Noen utvikler mer alvorlige symptomer som tungpust, brystsmerter og forvirring.»

Det som er en uskreven regel når man definerer en ny sykdom at den har sin egen karasteristikk. Vi vet noen har tuberkulose, fordi vi kan identifisere tuberkel bakterien. Det er her problemen for Covid-19 sykdom oppstår. Den har ingen egne symptomer, som ikke kan forklares på andre måter. Covid-19 mangler bevis for det virus som kan påvise at covid 19 viruset er skurken. Det myndigheten har er en PCR test.

Kort om PCR test

Covid-19 sykdommen avdekkes med en PCR test. Denne har fire store svakheter:
1. «The PCR test exmens pieces of genetic material taken from a swab from the back sinus caity (an unpleasant procedyre). No research has shown that the genetic material is unique to that of coronavirus or even at it comes from corona virus» (11).
2. Det er videre avdekket en feil i måten denne testen ble avlest som prosedyre, som gjør at den viser at langt flere tester positivt. Hvis man kjører testen med sykluser over 35 vil nøyaktigehten droppe til 3 prosent, noe som gir en fake positiv rate på 97 prosent (12). Det er dette som forklarer påstanden om at en kan være covid syk (uten virus) og uten symptomer.
3. Den PCR test som brukes skiller ikke mellom vanlig forkjølelse, vanlig influensa og den nye sykdommen Covid – 19. Det er dette som forklarer at statistikken med influensa er nesten 0 nå i 2021, det vi før kalte influensa kaller vi nå Cocid-19, og derfor er det nesten ingen som dør av influensa lenger. Og det er heller nesten ingen som er forkjølet lenger. Plutselig borte begge deler. Eller … er det noe her som skurrer….
4. Kerry Mullis som fant opp PCR testen sa at denne verken kan påvise årsak til noe eller brukes til å diagnostisere syksom (13).

Og det er akkurat en slik praksis som gjør at mange spør: hva er det egentlig myndighetene driver på med? Hvis myndigheter har et nytt virus – har oppdaget en ny sykdom med egne symptomer – og har en valid test for å avdekke dette, hvorfor velger de da å ikke bruke dette?

Oppsummering så langt om toksiner og virus

Hvis germ teorien er sann, og en vaksine kan forebygge at personer blir syke, er dette en god investering.

Hvis terrain teorien er sann, og virus er exosomer, så er det ikke mulig å produsere en vaksine, fordi en vaksiner bygger på en svekket mikrobe. Hvis injeksjonen da inneholder stoffer som kroppen opplever som toxiske, vil kroppen produsere symptomer for å kvitte seg med toksinene, dette som kalles bivirtkninger. Dette kan forklare alle de som opplever bivirkninger etter injeksjonen. Da slike bivirkninger er et resultat av at kroppen er belastet av toksiner.

Stråling fra wifi og 5G

Vi har alle hørt at stråling kan være skadelig for kroppens celler, men de færreste vet hvorfor. Arthur Firstenberg gav i 2018 ut boken den usynlige regnbuen. Her dokumenterer han med solid vitenskap hvorfor vi må passe på at vi ikke får for stor dose stråling.

Jeg vil starte denne delen med et sitat fra Firstenberg: Giftige kjemikalier og EMF (elektromagnetisk stråling) er synergetiske, de virker i samspill. (14). Dette betyr i praksis at det er mindre fare med stråling for de som har lite tungmetaller i kroppen. Og vice verca.

Både toksiner og EMF påvirker kroppens blodceller. Covid-19 er ingen vanlig lungesykdom, det er ikke i lungene problemet oppstår, selv om man har pusteproblemer. Problemet oppstår fordi kroppens celler ikke klarer å ta opp i seg nok oksygen. Robert Young viser i denne lenken med bilder fra mikroskop hvordan blodceller ødelegges av toksiner.

Den andre forklaringen til at kroppens celler ikke kan ta til seg oksygen handler om porfyriner. Porfyriner er det protein som flytter oksygen fra blod og inn i muskelceller. «Porfyriner er selve grenseoverflaten mellom oksygen og livet. De sørger for å skape, vedlikeholde og gjenvinne alt oksygen i atmosfæren».

Når kroppen mangler nok porfyriner oppstår lidelse i nervesystemet, man blir el-følsom. Men porfyriner spiller også en rolle i forhold til hjertelidelser, kreft og diabetes. Brystsmerter, hejrtesvikt, høyt blodtrykk, og EKG målinger som tyder på oksygenmangel er velkente tilstander knyttet til porfyrimangel i følge Firstenberg (15). Forstyrrelser knyttet til nervesystemet forklares med at kjemikalier i miljø (ekstracellulær væske) forgifter porfyrinene, de tar opp i seg tungmetallene, og de hoper seg opp i kroppen.

Historien til Firstenberg er at han selv i mange år var plaget med hjertebank, unormal hjerterytme, kortpustethet og brystsmerter, uten at han forstod at han ble syk av EMF. Det som gjør Firstenerg sitt arbeid så interessant er at han beskriver samme virkningsmekanisme for EMF, som myndigheter beskriver som Covid-19.

Den grunnleggende mangelen ved denne sykdommen, som bærer så mange navn er at selv om nok oksygen og næringsstoffer når frem til cellene, kan mitokondriene – cellens kraftprodusenter – ikke gjøre effektiv bruk av oksygenet og næringsstoffene (16). Vi ser her at Firstenberg og Tennant sin forskning samsvarer. Firstenberg forklarer hvorfor celler ikke tar opp energi, og Tennant forklarer hva som skjer i kroppen når cellen ikke klarer å produsere nok energi.

Og det er akkurat dette, som er en av de farlige komponentene av Covid 19 sykdommen, det at selv om man får oksygen på maske, eller respirator, klarer ikke kroppen å ta dette til seg.

Det fagfolk med andre ord er uenige om, er ikke at kroppen ikke tar til seg oksygen som den skal, men om dette skyldes covid-19 viruset eller om det skyldes at kroppens celler bryter sammen på grunn av for mange toksiner og EMF.

Den nye injeksjonen

Det som har skjedd i 2021 er at mange mennesker har sagt seg villig til å delta i et gigantisk helse eksperiment. Man får en injekjson, med ukjent innhold, og lovnader om at hvis man får Covid-19 sykdom vil man få mildere symptomer. FHI sier at hensikten med vaksinasjon mot koronavirusinfeksjon (covid-19) er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlige bivirkninger. Man fortsetter å gi denne injeksjonen til befolkningen, selv om legemiddelverket viser det er medlt inn 44 461 tilfeller med bivirkninger (des 2021).

Ole Dammegård, som er medlem av en gruppe med de fremste helseeksperter, som stiller seg kritiske til den praksis myndigheter har, sier i et videointervju at det så langt er identidisert tilsammen 64 ulike varianter av den nye injeksjonen. Noen av disse variantene er rent saltvann, noe som forklarer at noen mennesker ikke har merket noen ting etter injeksjonen. Dette er også naturlig siden dette er et eksperiment.

Det som også er avdekket i analyser fra alternative kilder er at alle injeksjonene inneholder graphen oxid, og noen av dem inneholder mRNA. Hvis du så videoen til Robert Young fikk du med deg hvordan graphen oxid virker i kroppen.

Her kommer vi til en uenighet mellom fagfolk: noen fagfolkk mener at graphen oksid, som finnes i alle de nye injeksjonene er sakdelig for mennekser og at derfor må injeksjonenen stoppes, mens andre fagfolk som myndighetene, ønsker at mennesker skal ta flere og flere injeksjoner.

En av komponentene i injeksjonenne er mRNA. Denne skal medvirke til at kroppen produserer spike protein. FHI sin versjon av virkningen av spike protein er: «De fleste vaksinene baserer seg imidlertid utelukkende på bruk av S-proteinet (spike-proteinet på SARS-CoV-2) som antigen, altså den vaksinekomponenten som skal stimulere immunforsvaret til å forsvare seg mot viruset.». Dette er germ teori.

Dersom det er slik at spike protein er det som er farlig med covid-sykdom, og
noen mennesker produserer dette fordi de har tatt en mRNA injeksjon,

# da er det logisk at de som tar injeksjon kan bli syke med spike protein effekt i kroppen
# det blir meningsløst at mennesker er redde for smitte fra de som ikke har spike produksjon i egen kropp.

Dr Robert Young som er tilhenger av terrain teori sier at spike protein er kroppens reaksjon på å kvitte seg med toksiner, og at kroppen gjør dette ved at blodceller ødelegges og transformeres, de tar opp i seg det giftige stoffet, noe som gjør at blodet klumper seg. Det som kalles blod clotting med andre ord. Jeg forsøkte å søke opp informasjon om blod clotting fra offentlige nettsider uten å finne det. Dette betyr ikke at slik informajson ikke allerede finnes og er publisert. Men jeg kan derfor ikke dele myndighetens forklaring til dette.

En katolsk monk, Br. Bugnolo, er kritisk til myndighetens praksis av den nye injeksjonen. Han tror på terrain teorien spurte av den grunn dr Zelenko, en av legene som stod på i New York når plandemien brøt ut om han kjente til tilfeller der folk som ikke har tatt influensa vaksine de siste 1-2 år har dødd av Covid-19? Slik svarte dr Zelenko.

Det er stor dokumentasjon på skader etter injeksjonen. Disse blir ikke tatt opp i denne blogg med et unntak, og det er listen over mulige bivirkninger etter injeksjonen som er lekket fra FDA (de som kontrollerer legemidler i USA). Her er listen.

Listen snakker for seg selv.

Kombinasjon av toxiner, injeksjoner og EMF

Det er et sammenfall mellom Covid -19 sykdom og innføring av 5G som er interessant. Når plandemien brøt ut mars 2020 var de steder som var hardest rammet de samme steder hvor 5G var innført: Italia, New York Iran, Wuhan og Cruse skipet diamond princess. Her ble faktisk 621 personer testet positivt på PCR testen, og 2 døde.

Det er også et tankekors om man tror på germ teori at på tross av at alle var vaksinerte, ble det utbrudd av korona på et norsk cruise skip.

En ny studie om sammenhengen mellom 5G og Covid-19 viser
The evidence for the connection between COVID and 5G, as well as other forms of wireless communications radiation (WCR), consisted of two main findings: the statistical correlation between COVID-19 symptoms/mortality and area-specific WCR intensity, including that of 5G; and the overlap between WCR effects on the body, and COVID-19 symptoms (17).

Nå som 5G rulles ut over hele landet, blir det ikke lenger mulig å sammenligne hva som skjer i områder med 5G versus i områder som ikke har 5G. Det er derfor interessant å se hva en fant som likheter mellom 5G og Covid-19:

Symptoms from both WCR and COVID-19 included blood changes such as short-term rouleaux (blood ‘clumping’), and long-term reduced hemoglobin (in severe COVID-19 cases); oxidative stress and injury in tissues and organs; immune system disruption, including suppression of T-lymphocytes and elevated inflammatory biomarkers; increased intracellular calcium, which facilitates virus entry and replication; and arrhythmias (heart beat irregularities),” reported LifeSiteNews. (18).

5G tårnene tar ikke stor plass. Dette betyr ikke at stråling ikke er farlig. Anbefaler boken til Firstenberg for de som streve rmed en slitenehet eller indre uro som de ikke finner ut av. Han dekker også temaer som sykkersyke, hjerteplager, angst, demens og flere andre sykdommer.

Frykt skaper stress

Noe som jeg som doktor i folkehelsevitenskap finner underlig, er at myndigheter presenterer informasjon og statistikk på måter som øker frykt. Frykt handler alltid om noe som skal skje, ikke om det som skjer i nuet. Frykt skaper kroppslige reaksjoner enten frykten er noe man skaper selv med egne tanker eller det er en frykt som oppstår fordi en mangler oversikt over fremtiden (helse, inntekt, kontroll, tvang).

Frykt gjør vanligvis at vi ikke puster like fritt som når vi er fri fra frykt. Vi får med andre ord mindre oksygen i kroppen. For noen timer gjør ikke dette noe, men dersom man går med vedvarende frykt, kan dette få konsekvenser. Når det er for lite oksygen vil cellene lære å fungere uten oksygen, (noe kreftceller er flinke til). Dette betyr ikke at man får kreft fordi man er redd. Men for de fleste vil frykt medvirke til at de ikke får den hvile som kroppen trenger for å balansere seg selv.

En annen reaksjon som sterk frykt har i kroppen er at den gjør at vi mister kontakt med vår fornuft. Risikoen er derfor større at vi tar valg som er lite smarte på lang sikt, da frykt gjør at vi handler slik at vi demper frykten i nuet.

Det som alltid beroliger folk er sann informasjon. Sannhet gjør at kroppen faller til ro, også når vi ikke liker den sannhet vi hører. Når vi er kjent med kroppens reaksjoner kan disse fungere som et slags kompass for hva som er sannhet. Men dette kompasset virker ikke som det skal når en er fanget av frykt (bevisst eller ubevisst), da frykt aktiverer overlevedeler i oss, og de vil bare rømme fra ubehag. Skal man løse opp frykt må man face det som skaper frykt i oss. Man utvikler kun mot om man står i seg selv, og viser andre at dette mener jeg, selv om jeg vet at du ikke ser det slik som meg.

Konklusjon – noen forklaringer til at folk dør, selv om de ikke dør av covid 19 virus eller infeksjon

Denne blogg støtter den teori som Mercola og Cummins har: folk dør av en rekke vanlige sykdommer. Det er dette som kalles covid -19.

Det er sammensatte årsaker til at kroppen bryter sammen og vi blir syke. I denne blogg har vi sett på hva som skjer når kroppen utsettes for en for stor mengde toksiner, eller for stor dose med wifi/5G. Dette er prosesser som går over tid, og medvirker til en rekke skader, og ofte til en kronisk helselidelse. Det som skjer er at kroppen vil forsøke å skille ut symptomer når den forgiftes, eller utsettes for stråling. Dette, som er kroppens måte å rense seg på, skaper det vi kaller symptomer på sykdom.

Vi har også sett at toksiner medvirker til at kroppen ikke klarer å produsere den energi som skal til for at cellene skal fungere normalt. Når vi tar med skader etter EMF, ser vi at sammenlagt er det ingen symptomer på covid -19 som ikke enten også kan forstås som reaksjon på toksin skade eller EMF skade. Dette er et tankekors.

Germ teori gjør i denne situasjonen mennesker hjelpeløse og tafatte:
# viruset hopper fra dyr til mennesker, og fra menneske til menneske
# man kan være syk uten å vite det, uten å ha symptomer
# man har ingen metode å påvise at viruset eksisterer

Terrain teori er noe mennesker selv kan ta tak i
# rense kroppen for toksiner
# spise økologisk
# trene regelmessig slik at en får sirkulasjon av kroppens væsker, inkludert lymfesystemet
# skru av wifi når den ikke brukes, kjøpe beskyttelse mot 5G
# styrke immunforsvaret, det naturlige, på alle tenkelige måter, fylle på med vit C, D,

Denne blogg er basert på min forståelse av det som skjer. Det er viktig at du som leser finner din egen. Essensen er ikke hva jeg tror eller hva myndigheter sier, men det som egentlig skjer i kroppen. Blir du syk slik at kroppen ikke kan ta opp oksygen eller næring, er det smart å ta grep både for å beskytte seg mot toksiner og stråling, uavhengig av om en tester seg eller ikke, og uavhengig om resultatet av PCR testen er pos eller neg.

I forhold til den nye injeksjonen har jeg noen kommentarer:
1. Det er den enkelte som velger hvorvidt en vil bli med i dette gigant eksperiment. Virkningen av injeksjonen er det som skjer i egen kropp etter injeksjonen.
2. Det er mange som opplever press på arbeidssteder, i familier, blant venner for å ta stikket. På tross av dette press, er det en selv som sier ja eller nei til stikket. Søk heller hjelp til å stå i egen kraft om du trenger det. Det er kun når vi handler slik vi selv opplever som riktig at vi styrker oss selv. Tankekraften er sterkere enn det materielle, også i denne situasjonen.
3. Det er kroppens reaskjoner, ikke hva vi tror, som viser oss om injeksjonen styrket helsen eller svekket den.

Universelle lover, naturens lov gjelder, også for de som ikke har hørt om den. Det vi gjør ut fra frykt skaper kaos, og uorden, det vi gjør ut fra kjærlighet skaper struktur og frihet. Den frihet vi alle søker, kan vi kun finne om vi skaper et samfunn ut fra kjærlighet, og vi må alle ta ansvar for å tilegne oss de kunnskaper vi trenger slik at våre handlinger er styrt av kjærlighet og ikke frykt.

Jeg avslutter denne blogg med en kort video fra Bruce Lipton, som forklarer hvordan vi lærer noe nytt etter 7 år. Essensen er at vi lærer ulikt om vi er i en bevisst tilstand eller om underbevisstheten styrer. Det som jeg i tidligere blogger har omtalt som forskjell mellom høyre og venstre hjerne bevissthet. Terapi virker, om den fører til økt bevissthet. Vi kan da endre våre programmer og velge nye løsninger.

HMMMM
En liten parantes til slutt om omicron varianten: WHO innrømmer at så langt er ingen døde av omicron. Og det er kun 212 tilfeller av denne sykdommsvarianten som enten har milde symptomer eller er uten symptomer.

The WHO’s latest weekly epidemiological update, on Dec. 7, showed that all 212 Omicron cases documented across 18 European Union (EU) countries were either mild or asymptomatic.

Så hvis du møter på mennesker uten maske, ingen grunn til panikk!

Ha en fin førjulstid.

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Takk til deg som vippser kr 25,- pr blogg. 45 66 21 18
Hildur Vea, PhD

hildur.vea@balan-zen.no

Veavågen den 14. des 2021.


Kilder:
1. Tomas Cowan og Sally Fallon Morell, 2020. The contagion myth. Why viruses (including coronavirus) are not the cause of disease. Side 69 og 70.
2. www.fhi.no
3. https://www.drrobertyoung.com/post/what-do-so-called-viruses-like-hiv-cov-19-have-in-common-with-exosomes
4. Donna Strong, 2015: Love your lymph. A guide to boost lymph flow and feel great. Og; Elaine Hruska, 2008/2017, Your key to good health. Unlocking the power of your lymphatic system
5. Jerry Tennant, 2014, Healing is voltage. Acupuncture muscle batteries. Side 5
6. Dr Joseph Mercola og Ronnie Cummins, 2021. The truth about Covid-19. Exposing the great reset, lockdowns, Vaccine Passport and the new normal, side 52
7. Joanna Malaczynski, 2021. Silent winter. our chemical world and cronic illness. Side 52.
8. dr Bill McGraw, 2019, Mercury. The ultimate truth and cronic disease. Side 289.
9. Dr Bill McGraw, 2021. Aluminium detox, an easy solution. side 2. og side 172.
10. James Lilley, 2019, Heavy metals detox, side 11.
11. Tomas Cowan og Sally Fallon Morell, 2020. The contagion myth. Why viruses (including coronavirus) are not the cause of disease. Side 62.
12. Dr Joseph Mercola og Ronnie Cummins, 2021. The truth about Covid-19. Exposing the great reset, lockdowns, Vaccine Passport and the new normal, side 78.
13. Tomas Cowan og Sally Fallon Morell, 2020. The contagion myth. Why viruses (including coronavirus) are not the cause of disease. Side 63.
14. Artrhur Firstenberg, 2018, den usynlige regnbuen. Side 183.
15. Artrhur Firstenberg, 2018, den usynlige regnbuen. Side 167 og side 188.
16. Artrhur Firstenberg, 2018, den usynlige regnbuen. Side 167 og side 224.
17. https://beforeitsnews.com/u-s-politics/2021/12/national-center-for-biotechnology-information-exposure-to-5g-significant-factor-in-higher-covid-cases-deaths-2586315.html
18. Natural news.