Healing = komme tilbake til balanse

Healing er et ord som mennesker forstår på ulike måter. En vanlig forståelse er at en healer kan legge hendene på kroppen til en syk, og at dette kan gjøre dem friske. Det er ikke håndspåleggelsen som er virkningen, slik mamge lett kan tenke. Healing handler om bevissthet. Nedenfor er en tabell som viser et kart over bevisstheten. Alle mennekser befinner seg et eller annet sted på denne skalaen. Jo høyere bevissthet eller energifrekvens et menneske har, jo bedre evne har de til å jobbe med energi med sin bevissthet. Det er dette som er nøkkelen om en ønsker å forstå healing i forhold til de som jobber med hendene.

Heartmath sin forskning viser at en healer kan endre funksjon på cellenivå hos en klient når to ting er på plass (1):
1. Healeren må selv ha løst opp i egne indre floker, slik at de har en stabil hjerterytmefrekvens, det som kalles lav hjerte rytme varibilitet. Dette er det samme som å si at de må ha en høy energifrekvens på Hawkins sin skala. Grensen på å heale andre begynner på 200, og jo nærmere 600 ens frekvens er, jo sterkere er ens healing evner.
2. Den andre faktoren er å sette en intensjon. Healere med høyere bevissthet lever sin tro, det er ikke noe de har, det er noe de er. Dette gjør at de utvikler evnen til å fokusere intensjoner. Jo mer samsvar det er melloms ens tanker, følelser og handlinger, jo sterkere vil ens intensjoner virke.

Hvis du var våken når du leste forrige avsnitt, som forstod du at det er ikke hendene til healeren, men energifrekvensen som styrer evnen til å heale. Med andre ord kan man finne healere med all verden metoder. Metoden er det healeren bruker for å hjelpe seg selv med det arbeidet som skal gjøres.

Selv foretrekker jeg konstellasjon som metode, og et av mine redskaper der er «skosåler» i ulike farger. «Skosålene» har ingen kraft i seg selv, og om en person med lav energifrekvens, (som den person jeg var før jeg møtte veggen), ville gått på et kurs for å lære mer om metoden, ville en ikke klart å oppnå like gode resultat som når «skosålene» brukes av de med høy energifrekvens. Selv om dette utenfra ser ut som samme metode. Fordi det er energifrekvensen som er essensen når en skal heale andre. Det samme gjelder for alle terapiformer.

Hawkins kart over bevisstheten. Dette kartet endret livet mitt, fordi jeg forstod at jeg selv måtte ta tak i meg selv om jeg skulle få et annet liv enn en liv preget av sykdom, som mitt liv var i 2007. Det hjalp ingen ting hva andre forstod, mente og sa, det var faktisk min egen energifrekvens som styrte hvorvidt jeg fikk et godt liv eller et liv styrt av sykdom.

Mange mennesker er fanget i en skjult religion

Det som kjennetegner når noe kalles en religion, er at dette tros systemet har vedtatte sannheter, som ingen stiller spørsmål med. Det er tvert imot forbudt som norm, ikke som lov, å stille spørsmål til de vedtatte sannheter. Man gjør det bare ikke. Og om man forsøker å gjøre det, finner en neppe personer som er villige til å reflektere sammen med en, av de som er oppe i systemet i trosssystemet. Jeg bruker her ordet religion, ikke knyttet til Gud, men som trossystem. Og innenfor helse har vi minst tre slike religioner. Disse er
1. Vaksinereligion. Dette er de som tror så blindt på vaksiner, at de nekter å lese eller høre om noe som kan endre det de allerede tror.
2. Kreftbehandlingreligion, dette er de som tror så blint på den behandling som helsevesenet gir eller «forskning viser», at de nekter å sette seg inn i hvordan de selv kan skape balanse i egen kropp.
3. Helsereligion, denne ligner på kreftbehandlingreligion. Disse tror også blint på den behandling som helsevesenet gir eller «forskning viser». De både nekter å sette seg inn i hvordan de selv kan skape balanse i egen kropp. Og de avviser alternative metoder, inkludert healing eller andre alternative metoder.

Jeg kaller disse for religion, fordi «Gud,» som her blir skolemedisin, ofte avviser forslag til forskning som kan avdekke kunnskap som avviker med «religionene».

OM VAKSINERELIGION: Hør dette klippet fra en amerikans høring, 6 min, så forstår du hva jeg mener når jeg sier vaksinereligion. Jeg kritiserer ingen som tilhører vaksinereligion, fordi vi er alle vokst opp innenfor dette systemet. De fleste av oss er født inn i det, og denne tenkning er så selvsagt at en ikke stiller spørsmål ved den. Og selv er det bare 3-4 år siden jeg meldte meg ut av denne «religionen».

OM KREFTBEHANDLINGSRELIGION: Alle vet at kroppens celler kan utvikle det som kalles kreftceller. Stedet som en kreft starter kalles primær tumor. Ofte vil denne fjernes med kirurgi, og susessen med å fjerne kreften når en har tatt vekk denne tumor er 10 – 15 prosent. Hvorfor? Jo fordi en har ikke fjernet årsaken til kreft. Dette er det mest vanlige forklaring til at kreft gjenoppstår. Ikke at de ikke fikk fjernet all kreft med kirurgi, men at den ubalanse som førte til at kreftceller utviklet seg, ikke er rettet opp i.

Igjen ser vi denne forvirring som herjer i vårt helsesystem. Er en primær kreft tumor noe som oppstår av seg selv, eller er en slik tumor en reaksjon på en ubalanse i kroppen. Hm. Hvis du forsøker å diskutere dette med fagfolk, vil du oppleve hva kreftbehandlingsreligion er for noe.

I tillegg til å fjerne tumoren, kan en bruke strålebehandling. Utfordringen her er at denne skader vevet rundt, og det vi ha problemer med å gro etter behandlingen (2). Vi har en behandling som skader, og mange foretrekker denne fremfor å prøve en behandling som ikke skader. Dette er slik jeg ser det et eksempel på «religion».

Det som kanskje uroer mest er at når det gjelder forskning på kreft, så skjer denne ved at en sammenligner to ulike former for kjemoterapi mot hverandre, mens forskning når det gjelder andre former for legemidler, så sammenligner en effekt av medikamentet med placebo. I praksis betyr dette at en sammenligner effekt av et toksin (alle syntetiske stoffer er toksiner for kroppen) med et annet toksin. Hva om vi hadde sammenlignet effekten av toksiner med en behandling som ikke tilførte toksiner. Selv tror jeg folk flest ønsker slik forksning, men innenfor «religion» er det ikke rom for noe som kan rokke ved vedtatte sannheter.

OM HELSERELIGION: et eksempel på dette er at det ved nyttår i fjor ble innført moms på alternativ behandling. Denne form for behandling, som i utgangspunktet ikke har noen form for statsstøtte, ble da med et pennestrøk 25 prosent dyrere. Dette skaper selvsagt problemer for en rekke behandlere, da økonomi er viktig for å overleve. Det gir også det inntrykk at slike behandlinger, som har sitt hovedfokus på å gjenopprette balanse i kroppen, er noe man ikke kan dokumentere. Og de færreste tenker da over at dette innenfor helsereligion bevilges det stort sett ikke penger til denne typen forskning.

Selv opplevde jeg det svært overraskende da jeg selv hadde «sett lyset», og forstod hvor viktig kvantefysikken var healing av alle sykdommer, og forsøkte å snakke med dette med kolleger som, i ikhet med meg selv jobbet med forskning. Det å oppleve null interesse overrasket meg veldig den gang. Jeg forstod ikke den gang at jeg tråkket i salaten som het helsereligion.

Skjult religion og Hawkins sitt kart over bevisstheten

Hawkins sier det er et skille på frekvensen 200. De som har en total frekvens som er høyere enn 200 er mer styrt fra en høyre hjerne bevissthet (HHB), mens de som fungerer ut fra en total frekvens som er lavere enn 200, fungerer ut fra en venstre hjerne bevissthet (VHB).

Et av de viktige skiller mellom venstre og høyre hjerne bevissthet, er at i en venstre hjerne bevissthet, ser en etter noen eller noe der ute som kan gjenopprette balansen i egen kropp, i egen psyke. med andre ord passer mennesker som har en slik bevissthet som hånd i hanske til vårt helsevesen, som sier vi skal fikse deg, du skal ikke gjøre så mye annet enn å spise de medisiner vi gir deg, og ta den behandling som vår forskning viser fungerer.

Mens de mennesker som er styrt fra en høyre hjerne bevissthet, søker løsninger i dem selv. Dette betyr at når de blir syke, så undres de hva har skjedd. Og de søker etter alle former for løsninger som kan hjelpe dem.

I praksis betyr dette at en HHB selv tar ansvar for egen healing prosess, mens en VHB overgir dette ansvar til andre. På et vis er vi opplært til å tenke at fagfolk vet bedre enn oss selv hva som er bra for oss. Det vi glemmer, er at kun den som har skoen på, vet hvor skoen trykker. Og videre, dersom det er egne tankemønstre som skaper floker i vår kropp, er det kun den som eier disse tankemønstrene som kan endre dem.

Dette betyr at om en er en person som søker en hverdag styrt av indre ro og at en føler kjærlighet til seg selv og andre, er dette en tilstand som er fullt mulig for mennesker å oppnå. Men kun for de som tar ansvar for egen healingprosess selv, noe som inkluderer et bevisst valg til hvilke behandlere og behandlinger man trenger. Fordi ingen klarer dette alene. Vi må gjør det alene, men vi kan ikke gjør det alene. Dette er essensen.

Hva kjennetegner en mester healer (3)

En av de viktige karakteristikker har vi allerede nevnt. Dette er en person som lever det han tror. Det er en integrert person. Og grunnet til at han klarer dette, er at han har løst opp i de fleste indre floker, (selv om det alltid vil være nye floker som trenger healing).

Et annet trekk er at en mester healer kan arbeide mange timer uten å bli trett. Dette skyldes at når mennesker er i samm energi, både positiv og negativ, så bygger en ny energi. Det er når vi er i fake energi at vi tapper oss selv, fordi da har vi en motsenting i oss selv, noe som på sikt skaper ubalanser og sykdom.

Et tredje tegn er at de yter hjelp til mange. Det egosentriske er borte. Det som før var meg og mitt er byttet ut med oss og vårt. Dette er en natulig prosess som skjer helt automatisk når ens bevissthet oppnår de høye energifrekvenser.

Penny Kelly sier i flere av sine videoer, er at et menneske i 4. dimensjon (= høy bevissthet), ikke gjør noe som skader verken en selv eller omgivelser. De er 100 prosent tonet inn på at all handling skal styrke både en selv og andre.

En mester healer kan arbeide ulike former for energier, også de mørke, også energier som ikke tilhører klienten, når slike energier dukker opp i klienter.

En mester healer vil alltid gi æren for sitt arbeid til kilden (Source, Gud, den kosmiske bevissthet, høyere selv).

En mester healer skiller skarpt mellom hva som er dem selv og hva som er deres klienter, og noen av dem lar ikke klienter berøre dem.

En mester healer kan kjenne i egen kropp hva som skjer i kroppen til klienten, og kan på denne måten forstå energiarbeidet som skjer.

Oppsummert

 1. Healing handler om å komme tilbake til balanse.
 2. Ingen andre enn en selv kan medvirke til dette. Det er en selv som gjør hovedjobben
 3. selv om man må gjøre jobben selv, trenger de aller fleste hjelp. Tenk energifrekvens når du velger din behandler. Å være flink å snakke for seg eller selge sitt produkt er ikke det samme som å ha en høy energifrekvens. Stol på din intuisjon.
 4. Hvis det liv en har levd så langt har tatt en dit en er i dag, og det er ikke der en vil være, må en endre noe i livet for å få til en endring
 5. Healing er å skritt for skritt bli bedre kjent med seg selv. Å løse opp egne floker er det samme som å øke sin bevissthet.
 6. Det er dine egne erfaringer, og ikke andres erfaringer, som gir deg et solid fundament. Når en våger å stole på seg selv, mer enn på andres vurderinger, krysser en den magiske 200 frekvens grensen i Hawkins sin tabell. Dette åpner opp for å kunne skille mellom sannhet og usannhet basert på kroppens reaksjoner.

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-sen.no

UNIVERSELL SANNHET:

 1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
 2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
 3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
 4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
 5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
 6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
 7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Veavågen den 17. januar 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18.

Kilde:

 1. Norman Shealy og Dawson Church, 2008. Soul medicine. Side 92.
 2. Larry Tennant, 2015. Healing is voltage. Cancer`s on/off switches: polarity, side 9.
 3. Norman Shealy og Dawson Church, 2008. Soul medicine. Fra side 91 – 107.