Sann kjærlighet

Denne blogg handler om psyken, og hvordan en kan skille sann kjærlighet fra fake kjærlighet. Vi kjenner alle til at vår psyke har en bevisst del og en del som kalles underbevissthet. I vår underbevissthet ligger de erfaringer og følelser vi har som er benektet og fortrengt. Vi bruker vårt forsvar for å skjerme oss mot å bli overveldet av følelser. Dette betyr at det som ligger i vår underbevissthet er like sant som vår bevissthet.

En enkel inndeling av psyken er gitt av Franz Ruppert. Han sier at vi har alle sunne deler. Og det er de sunne delene som tar oss ut av kriser og konflikter i livet, enten disse konflikter er mellom mennesker eller de er indre konflikter. De to andere delene i psyken er knyttet til vår underbevissthet.

Vi har her en del som kalles traume deler. Denne inneholder alt vi har fortrengt og benektet. Vanligvis er det følelser, men det kan også være fake programmeringer (= noe vi tro på som svekker oss). Ofere enn vi tror inneholder denne delen følelser og bagasje som ikke er vår egen. Og dette er en vanligere grunn til at en er stuck enn mange vet om. Fordi en kan ikke transformere bagasje som en ikke eier selv, den må vi legge fra oss eller sende tilbake til eieren. De vi vanligvis bærer mest for er foreldre, besteforeldre, og partnere. De nærmeste personene i våre liv med andre ord. Å ta på seg det å bære andres psykobagasje er en ubevisst prosess. I Bibelen omtales denne som arvesynd, og unnlatelsessynd. I skolemedisin heter det epigenetikk. Paradokset er at å løse noen fra slik bagasje er mye enklere enn å løse opp i egne traumereasjoner. Men siden dette tema fornektes av mange, er det mange som er stuck her.

Den tredje delen av psyken er det som kalles overlevedeler. Funksjonen til våre overledeler ligner på forsvaret vårt. Deres jobb er å holde traumedelene borte fra bevisstheten. Vanlige overlevdeler er at vi travler oss (ørten aktiviteter, egne og barnas, jobb, trening, data), at vi demper indre ubehag med rus, mat, medisiner, med mere. Det som er utfordrende er at samme handlinger kan uttrykke våre sunne deler og våre overlevedeler. Forskjellen er at overlevedelene er styrt av et MÅ, mens de sunne delene har VALG.

Det er ikke bare handlinger som er felles for overlevedeler og sunne deler. Også egenskaper og tilstander kan fremstå som like. Vi er alle kjent med ekte selv (står robust i seg selv) og fake selv (later som om de har en selvtillit de ikke har). men også tilstanden kjærlighet kan være en overlevedel og en sunn del. Sann kjærlighet er knyttet til de sunne delene i oss.

De sunne deler er opptatt av sannhet. De mangler frykt, de er nysgjerrige, og åpne for det som er. De rommer egne følelser. Fake kjærlighet fører regnskap. Den kan være styrt av andre behov:
# eg elsker deg fordi eg orker ikke leve alene
# eg elsker deg fordi eg har ikke råd til å bo alene,
# eg elsker deg fordi eg vil ikke miste huset eg har
# eg elsker deg fordi eg trenger deg (praktisk, pengene, omsorgen etc).

Sann kjærlighet er annerledes. I sann kjærlighet er det å elske en tilstand, et slags grunnlag ens handlinger er styrt ut fra. Sann kjærlighet er styrt ut fra sannhet og omsorg. Men denne sannhet og omsorg er annerledes enn den kjærlighet som man uttrykker som en overlevedel. Da sann kjærlighet kan fremstå nådeløs for overlevedeler. Overlevedeler i oss liker ikke sannhet, fordi sannhet trigger det som er forsøkt fortrengt i underbevisstheten.

Dette gjør at sannhet er knyttet sammen med mot. Mot til å møte seg selv som den en er. Dette er et at de store paradokser knyttet til frykt. Den person de fleste frykter er seg selv (= indre uforløst bagasje). Dette er naturlig fordi det er veldig ubehagelig å bli overveldet av følelser når en ikke selv kan ta seg ut av slike tilstander. Da kan en bli gående i flere timer/dager med en følelse av å mangel kontakt med kroppen sin eller livsenergien sin.

Sann kjærlighet er kun mulig om en elsker seg selv. De som handler slik at de setter andres behov foran egne (dette gjelder ikke de som har ansvar for små barn), gjør dette vanligvis som en overlevestrategi. Det kan være en fake programmering, da barn som vokser opp med foreldre med stor uløst psykisk bagasje, ofte mangler overskudd til å ha nok fokus på egne barn. Dette handler ikke om vond vilje, men om det at det er som er uløst i oss av seg selv kommer fremst i bevisstheten, og der surrer og går det helt til vi selv løser dette opp.

Å elske seg selv er ikke mulig for en person som ikke kjenner seg selv. Derfor er mot nært knyttet sammen med sann kjærlighet. En må ha mot til å møte seg selv, møte egne følelser, rydde opp i egen psyke. En må også ha mot til å si fra om ens meninger, også når andre er uenige. Og akkurat dette er det mange som opplever som en prøvelse i disse dager.

Myndigheters propaganda om vaksiner har skapt surr i mange hoder.

Hvis person A er frisk, og person B er frisk, og person C har vannkopper, da er det kun person C som kan smitte andre med vannkopper. Det er kun de som har smitte i seg, som kan smitte andre.

Hvis person A er frisk, Og person B er frisk, men velger likevel å ta en injeksjon hvor en tilfører vannkoppevirus i kroppen, og deretter får utbrudd av vannkopper sykdom, skyldes dette trolig injeksjonen. Det skyldes ikke at Person A ikke har vannkopper.

Myndigheters surr i forhold til kovid sykdom er at de sier at person A som er frisk, er farlig ford de kan ha sykdom, selv om de ikke vet om dette (inkubasjonstid). Myndigheter sier at hvis person B, som har injisisert spike protein og graphen oxid (som gir kovid sykdom), og deretter får kovid sykdom, så skyldes dette ikke injeksjonen, men at person A ikke er «vaksinert».

Hvis en tror at friske mennesker kan smitte andre med vannkopper eller med kovid sykdom, så vet en av erfaring hva propaganda er. Denne propaganda fører til mer surr for mange.

Det mange opplever er kolleger og familie som selv om de tok injeksjonen, fortsatt er redde (redde for å dø, redde for å smitte andre at de skal dø = har trolig uløst skyld. De viser også at de selv ikke stoler på at injeksjonen beskytter dem, noe som også er underlig. Eller kanskje ikke:

Poenget er at sannhet endrer seg ikke. Kun propaganda og fake sannhet endres.

Mange er redde, og egentlig er det trolig naturens liv som virker. Det en gir oppmerksomhet vokser.
# De som tar injeksjon ut fra frykt vil da få økt frykt.
# De som tar injeksjonen fordi de er redd for å smitte andre, vil bli enda reddere for å smitte andre.

At mennesker har frykt plager ingen andre uten at den som eier frykten dusjer andre andre sin energi. Og det er akkurat dette som skjer. Det typiske spørsmålet er: har du vaksinert deg nå?

Mennesker reagerer på to ulike måter på dette spørsmålet alt ut fra hvor sterk de står i egen psyke. Hos noen vil dette spørsmålet ikke berøre dem, de kan si ja eller nei, og det var det. Men for de som kjemper med å stå i sin sannhet når denne avviker fra det offentlige narrativet, kan oppleve dette som veldig ubehagelig. De kan oppleve et sterkt press fra andre.

Propaganda gjør at de som blir syke og har tatt injeksjonen tenker at de ble sikkert mindre syk nå, enn om de ikke hadde tatt injeksjonen. De som ikke tar injeksjonen ser dette annerledes. De tenker at folk blir syke fordi de tok injeksjonen, og hadde trolig ikke blitt syk om de ikke tok injeksjonen. Logikkene til de med og uten injeksjon krasjer totalt.

OFFER – OVERGRIPER DYNAMIKK
En skjult dynamikk som ofte kommer frem i slike situasjoner er offer – overgriper dynamikken. De som har vært offer, vet hvor smertefullt denne tilstanden er. Derfor gjør de ofte alt de kan for å ikke påføre andre slik smerte. Når de blir spurt om de har vaksinert seg nå, med en undertone om at de er en fare for befolkningen, blir de egentlig gjort til både et offer og en overgriper. Det samme skjer med den som spør. Og dette gjør det så vanskelig for begge parter.

Den som spør, gjør dette ut fra en offerholdning. Eg kan bli syk om du ikke tar injeksjonen. Samtidig gjør denne person seg til en overgriper med å spørre om de er vaksinert.

På den andre siden blir den som blir spurt gjort til en overgriper – andre kan dø på grunn av deres holdninger. Og samtidig opplever de seg kanskje krenket, fordi den andre ikke respekterer dem og deres ståsted, om de spør med en undertone i stemmen som ikke er velmenende.

En overgriper energi er uten medfølelse, og denne energien tåler ikke svakhet, en trigges til enda mer makt når offeret viser svakhet. De som opplever å bli offer, kan bære på annen uløst offerenergi. Dette gjør at de går inn i freeze (mister ordene) og klarer ikke å si fra hva de mener i situasjonen. De opplever seg krenket fordi dette trigger uløst krenkelse i egen kropp.

Det er samme mot til å undersøke hva som er sannhet i den ytre verden, som kreves for å undersøke hva som er sannhet i egen psyke. Sann kjærlighet er derfor veldig tett knyttet sammen med mot. og et av de store paradoks er at dersom en ikke føler seg fri til å gjøre det en mener er rett, er det kun handling som kan ta en ut av slike situasjoner. Den «krig» som er mellom meninger i den ytre verden, kan flytte seg til en krig i ens eget indre.

Sann kjærlighet er en tilstand. Det er noe helt annet enn en forelskelse. Når en opplever sann kjærlighet er moralen på plass. Da gjør en det som er rett, også når dette kan skape vansker i etterkant. Sann kjærlighet er den tilstand som kan omforme frykt til indre ro. Dette skyldes at når en har etablert sann kjærlighet fungerer dette som at havet er stillt. Og stillt hav kan roe ned opprørt hav (frykt). En person med frykt (opprørt hav) kan ikke skape sann kjærlighet (stillt hav).

Vi må gjør det alene samtidig som vi ikke kan gjør det alene. Men vi kan gjør det, om vi kan få hjelp at de som har knekket koden, de som lever sann kjærlighet. Sann kjærlighet er en tilstand alle som vil kan utvikle. Men den utvikles ikke i tankene…… En må inn i kroppen, møte seg selv og lære hvordan transformasjon skjer på alle nivåer i psyken om en vil lykkes. Vi lærer denne kun denne kunnskap på samme måte som vi lærer sykle eller svømme, det er kroppslig kunnskap.

Sann kjærlighet er det motsatte av frykt. Derfor er sann kjærlighet fryktløs.

Trenger du noen å snakke med? På Balanzen har vi drevet med samtaler for å løse opp i det som skaper blokkeringer eller helseplager siden 2009. Velkommen til time.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no

Veavågen den 18. februar 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18