Født på ny

Født på ny er et begrep som brukes innenfor religion. Men det samme begrep brukes også i forhold til ens bevissthet. Å bli født på ny handler om et skifte. Et skifte som skjer i psyken når en skifter fra å leve ut fra venstre hjerne bevissthet til å leve mer i samsvar med høyre hjerne bevissthet. Har du en hel hjerne, har du tilgang til disse bevisstheter i deg selv. Og det er kun vi selv som kan utvikle de egenskaper som ligger som skjulte skatter i oss selv.

Dette skifte kan skje som en oppvåkning, men hos de fleste skjer dette etter at en over tid har jobbet med seg selv. Å jobbe med seg selv betyr å bli kjent med egne følelser, avsløre EGNE overlevedeler, fordi overlevedeler er de deler av oss som saboterer for oss. Å jobbe med seg selv betyr derfor å kvitte seg med egne sabotører. Det betyr også å avdekke egne tankefeil, tankefeil som tar oss i motsatt retning av det vi ønsker.

Første skritt i denne prosess er når en oppdager at mennesker med en sunn psyke har valg. De er ikke lenger styrt av MÅ impulsen. Mennesker med sunn psyke har en ro, de er ikke lenger styrt av et stress som ikke skrur seg av selv om en i teorien kan slappe av. Med andre ord en legger merke til at det er noen mennesker der ute, som har noe som en også selv ønsker.

Selv kjente jeg på denne lengselen før eg startet med min doktorgrad. Eg ønsket å ta doktorgrad både fordi det gav meg den jobben eg ønsket, men også fordi de eg kjente med doktorgrad snakket ut fra en klokskap, de hadde en evne til å analysere og forstå ting med en klarhet som eg også ønsket å ha.

Og det var gjennom mine PhD studier at eg fant de brikkene som førte til at eg selv ble født på ny. De to viktigste brikkene for meg var:

 1. Kroppens reaksjoner (symptomer, helseplager) viser oss hva som er ubalansen. Når vi rettter opp i ubalansen, og kroppen gjenfinner balanse, vil problemene eller symptomene løse seg opp av seg selv. Det er mange som skriver om denne sammenhengen, og den første forsker jeg studerte tekstene til var Anna Luise Kirkengen, fra 1997. I dag leser eg Jerry Tennant som skirver om energi i celler, og hva som skal til for at cellen skal fungere som frisk.
 2. Vår bevissthet kan styres ut fra vår venstre hjerne eller ut fra vår høyre hjerne. Og disse to deler i oss selv ser faktisk helt motsatt på det meste. De forfattere som jeg leste i starten fra 2007, var Jill Bolte Taylor, og alle bøkene til David R Hawkins.

Som menneske har vi valg. Vi har kraft til å skape våre egne liv. Selv om dette betyr at vi må lære en rekke ferdigheter på denne reisen. Det er her personlig arbeid kommer inn. Fordi vi må lukke vekk alle sideveier i oss selv, (overlevedelene våre), om vi skal kunne fokusere på det mål vi ønsker.

Som mennesker er vi også stadig utsatt for påvirkning som sier vi ikke har valg. Propaganda som tar ens oppmerksomhet ved å skape kaos og kaos og kaos, og som gjør at de som vil være oppdatert på nyheter eller sosiale medier lett glemmer seg selv. Og mennesker som glemmer seg selv, utvikler ikke de ferdigheter som trengs i den fasen verden nå går inn i.

Det tok litt tid før eg oppdaget en misforståelse i meg selv. Eg trodde eg brukte min høyre hjerne bevissthet, mens eg egentlig var fanget i min venstre hjerne bevissthet. Forskjellen på disse to er at en utvikler sin høyre hjerne bevissthet med å leve i samsvar med seg selv, mens venstre hjerne bevissthet er mer tankestyrt. Det er med andre ord et aktivt valg som skal til for å foreta dette skifte. Skifte er viktig fordi våre overlevedeler som er knyttet til vår venstre hjerne bevissthet tar oss vekk fra oss selv. Denne delen er også styrt av frykt. Og alle som kjenner til naturens lov (natural law), vet at handlinger som er styrt av frykt fører til ødeleggelse og kaos for oss selv.

Vår høyre hjerne bevissthet kan skille sannhet fra ikke sannhet. Når en forstår dybden av dette, begynner utviklingen av det som kalles kroppslig sannhet. En lærer å stole på intuisjon. Før et startet på denne reisen var eg også skeptisk til betydningen av følelser og dette med intuisjon. Det eg har lært etter å ha studiert disse tema i flere år (mer enn 20), er at mennesker tror ikke på noe annet enn det de erfarer. Og de som ikke har erfart betyndingen av følelser eller intuisjon vil da ofte fornekte deres betydning. Det som var skjult for meg, og som er skjult for mange andre, er at en mangler erfaring fordi en selv stenger for denne erfaringen. En må med andre ord rydde opp i egne overlevdeler for å få tilgang til kjernen i seg selv.

Også de som har vært på reisen til å bli født på ny, møter motgang. Overlevedeler er veldig slu, og noen ganger er sabotasjen de skaper nesten umerkelig. Selv erfarer eg gang på gang når en står fast, at systemisk samtale som er en konkret fenomenologisk tilnærming, eller skritt for skritt metode, fører til at det som er skjult blir synlig. Og da kan en rette opp i dette.

Et tema som eg oppdaget når eg tok min Phd som også jeg møter på i dag, er de overlevdeler som nuller ut det som er. Dersom en i en samtale kommer frem til en forståelse om at en er sint på seg selv fordi en handler mot sin vilje, kan slike overleve deler komme snikende og si at du klarer aldri å endre dette. Dette skaper forvirring, skal en tro på den innsikt som kommer frem eller skal en tro på overlevdelen som sier glem at du kan endre dette. Dette er innfløkte greier, og dette gjør at en trenger noen som er klarere i hodet enn en selv når en skal løse opp i slike floker.

Her er noen forskjeller mellom våre høyre og vår venstre hjerne bevissthet.

Høyre hjerne bevissthetVenstre hjerne bevissthet
Den som observererDen som vurderer
Fokus er her og nåFokus er fortid og/eller fremtid
Eier ikke bekymringEr bekymret
Oppfatter helhetOpptatt av detaljer
Tar livet som det kommerStyrer livet etter tidsskjema
Aksepterer det som er uten bedømmelseBedømmer alt som riktig/galt
Åpen for muligheterBegrenset av regler, normer,
Tenker i bilder, metaforerSpråk
Tanker – intuisjonTanker – automatiske tanker, tankestress
Primære følelser, autentiskeSekundære følelser, skjuler de primære følelser
Styrt av kjærlighet, aksept av det som erStyrt av frykt, overlevestrategier
Positive følelserNegative følelser
Nysgjerrig, åpen for endringLiker rutiner, struktur
Fred (gir endorfiner)Stress (gir adrenalin)
Bygger mer energi enn vi brukerBruker energi enn vi bygger
Sjel, indre kjerneEgo, mind
Ord som har resonans med kroppenBegreper
Aksepterer ulike syn på tingAksepterer bare et syn på ting
Handler i øyeblikketLever i fortid og fremtid
Skaper ubegrenset potensial og mulighetEtablerer grenser for potensial og mulighet

I forhold til naturens lov skiller denne mellom handlinger styrt av frykt som gir kaos, og handlinger styrt av kjærlighet som gir frihet. Et eksempel på dette som vi ser i dag er de som injiserer stoffer som gjør en syk i kroppen, og som deretter blir syk. Det spiller ingen rolle om en tror det som injiseres en bra for en, dersom innholdet er noe som kroppen opplever som toksisk. For mange toksiner gjør kroppen syk, uansett hva en tenker og tror.

Valget om en vil la seg styre av egen høyre eller venstre hjerne bevissthet bidrar på denne måten til det input en selv bringer inn i verden. Det er lett for mennesker som er fanget i en venstre hjerne bevissthet og tro at en ikke har påvikning på samfunnet rundt. Det er lett å glemme Gandhi. Men mennesker som er «født på ny», vet hvilken de kraft og potensiale de har i kraft av å være mennesker. Naturens loiv viser oss at enten går vi selv på den vei som gis oss mer kaos og mindre kontroll i våre liv, eller så har vi valgt den vei som gir oss mer orden og mer frihet. Og dette valget ermer knyttet sammen med vårt forhold til oss selv, enn til forholdet vi har til andre, fordi vårt forhold til andre (mennesker, myndigheter) er et speilbilde av det forhold vi har til oss selv.

En ting eg har lagt merke til i disse dager, som først undret meg, men hvor brikkene falt på plass nå når eg skriver denne blogg, er at flere mennesker eg har snakket med i forhold til Russland – Ukraina, forteller at de har en dyp ro. De er ikke redde, selv om dette kanskje, eller kanskje ikke er starten på en verdenskrig. Brikken som falt på plass var at disse menneskene ikke tok situasjonen mindre alvorlig enn de som var redde, forskjellen er at psyken fungerer annerledes. De er styrt av sin høyre hjerne bevissthet, den delen som ikke er bekymret. Det er det samme vi har sett nå under kovid. Noen er mer redde enn andre, noe som kan bety at de er mer fanget av sin venstre hjerne bevissthet enn de som ikke er redde. Selv oppdaget eg at eg var fanget av min venstre hjerne bevissthet når eg møtte veggen i 2006. Når eg leste om forskjellene mellom disse to bevisstheter, forstod eg at det var faktisk eg selv som var medskaper til mye av det som var så uutholdelig vanskelig. En smertefull med utrolig viktig innsikt.

Født på ny betyr for meg at en lander i seg selv, og blir kjent med hele sitt potensiale som menneske. Denne reisen starter for mange med bevisste valg, dette er noe en vil lære mer om. Og derfor søker en mer kunnskap og ferdigheter om dette. For noen starter reisen med et brak, de har en delvis kundalini oppvåkning. Plutselig forstår de noe de ikke kan gå tilbake på. Man får en innsikt som ikke kan gjøres om. Men uansett om en tar trappen eller heisen, har de fleste en jobb å gå med persolig prosess før de lander som født på ny. Og valget som styrker oss eller svekker oss gjør vi ubevisst hele dagen. Mens ens hjerte vet sannheten, om en bruker noe av tiden daglig på handlinger som styrker en selv på sikt, som gjør at en lærer det en trenger å lære for å leve det liv en ønsker å leve.

Som med alle fødsler, er pressriene det som gir barnet frihet. I psyken fungerer det ofte likt. En kommer til et sted hvor en har lyst å gi oss. Det er i denne fasen kunder spør etter fire krisetimer i uken. Men det varer som regel kun en kort tid. Og vipps, så er en født på ny. Født til et liv som inneholder mye mer nytelse, indre fred og glede.

Hva er terapi?

Terapi er hjelp til selvhjelp.
Terapi er å løse opp i den floke som skaper vanskene, slik at kroppen gjenfinner balanse.
Terapeuter fungerer som et speil, de gjør det mulig å se seg selv tydeligere, slik at en selv bedre kan forstå hva som ikke fungerer, hvorfor det er slik, og hva en selv kan gjøre for å redde seg selv.

Trenger du noen å snakke med? På Balanzen har vi drevet med samtaler for å løse opp i det som skaper blokkeringer eller helseplager siden 2009. Velkommen til time.

UNIVERSELL SANNHET:

 1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
 2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
 3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
 4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
 5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
 6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
 7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
 8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA
 9. INGEN KAN LÆRE GRESK FRA EN LÆRER SOM KUN KAN ITALIENSK

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side. Ta et aktivt valg i forhold til hvordan du bruker tiden din, slik at den ikke blir spist opp av det som i den store sammenhengen er distrastraksjoner.

Veavågen den 26. februar 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18