Menneskets suverenitet

Mennesket er født med kraft til å bestemme over eget liv. Naturens lov (natural lov) gjelder for mennesker, og vi bidrar alle gjennom våre handlinger enten til å styrke lovens positive uttrykk, som gir frihet og suverenitet, eller til å styrke lovens negative uttrykk, som skaper kaos og mangel på frihet. Bilde nedenfor er hentet fra Mark Passio sitt foredrag om naturens lov. Her er hovedpunktene:

1. Vi skaper vår virkelighet ut fra to krefter: kjærlighet eller frykt. For å kunne skape ut fra kjærlighet må en ha løst opp i egen indre frykt, og en må ha et bevisst forhold til det en vil skape. Mennesker styrt av frykt skaper også sin virkelighet, men denne prosessen er mer ubevisst for dem.

2. Utgangspunktet for skapelse er dyp kunnskap eller ignoranse. Dyp kunnskap er basert på sannhet, og for at mennesker skal ha tilgang til sannhet må de kunne romme seg selv, romem egne følelser, ellers er de styrt av sin underbevissthet, en del i oss som ikke forholder seg til sannhet dersom usannhet kan fri oss fra midletidig ubehag.

3. Dette punktet tar opp hva som skjer inni oss ut fra om vår grunnholdning er sannhet og kjærlighet til oss selv og til livet, eller om grunnholdningen er frykt og et liuv styrt av overlevedelene våre. De som rommer seg selv, vil oppleve seg som suverene, de ser hvordan de kan styre eget liv. De som verken rommer egne eller andre følelser, men som fanges i frykt, er forvirret. de ser ikke hvordan de kan handle annerledes enn de gjør.

4. Dette punktet tar opp hva som skjer i samfunnet. Det er de samme mekanismer som skjer i samfunnet som skjer i enkeltmennesker. Dersom vi har et samfunn styrt av sannhet og kjærlighet vil dette gi innbyggerne frihet. Og motsatt dersom bvi har et samfunn styrt av usannhet, korrupsjon, og som er fryktbasert, vil dette ta fra mennesker deres frihet. Kontroll tiltak vil overstyre menneskets frie valg. Det nye nå, siden mars 2020, er at det er mer åpent hvordan datahacking av mennesker faktisk er mulig, for å oppnå kontroll over mennesker.

5 siste punktet viser til hvordan samfunnet vil oppleves. Et samfunn styrt av sannhet og kjærlighet, er et samfunn hvor det finnes forutsigbarhet. Det er åpent å diskutere ulike meninger, og ingen har rett til å bestemme over andres suverenitet. I et samfunn som er bygget på frykt og usannhet, er korrupsjon vanlig. Lover og regler endres, slik at det ikke er mulig å vite til enhver tid hva som gjelder nå. meninger som avviker fra makthavere sensureres. Samfunnet er preget av kaos, sett utenfra.

Det som krøller seg i hode på noen, er at selv om vi er født frie og suverene, er vår suverenitet noe vi må arbeide for. å oppnå. Siden vi skaper/manifesterer ut fra det som er inni oss, er det viktig for de som er styrt av frykt eller andre negative følelser, at en forløser disse. De fleste av oss må derfor arbeide med oss selv for å skape en tilstand av kjærlighet i oss selv, for å kunne bidra til å skape en verden styrt av kjærlighet.

Det som har skjedd de siste årene, er at menneskets suverenitet er truet, på helt andre måter enn det vi trodde var mulig. De fleste ser for seg at en krig vil skje med at noen innvaderer ens landegrenser. At en krisginvasjon kan skje gjennom ens egen mobil eller pc, er nesten ikke til å forstå. Vi bombarderes av propaganda, og målet med denne er at
# det kun er en måte å se verden på,
# kun en måte å se løsninger på,
# forsøker å oppnå samtykke til handlinger som en ellers ville tatt avstand fra.
# se hit, ikke se dit
# en hører ikke noe om kontekst, kun et narrativ – slik er det!
# første som angripes er frontal lappen og våre minner, slik at en ikke husker det som har skjedd før
# de som publiserer sannhet, ignoreres…
Hør denne video om krigs propaganda fra ca 20.00 Propaganda knyttet til dagens situasjon starter ca 1.03.00

Mennesker blir lurt, lokket med voksne gotterier (reis hvor du vil, dra på konsert) mot at de gir sin suverenitet fra seg. I denne video viser JP klipp fra hvordan makthavere tenker de vil ta fra mennesker deres suverenitet. Videoen tar opp forskjellen mellom den store reset (du eier ikke noe og er lykkelig) versus den store oppvåkning, som handler om at folk tar tilbake sin suverenitet.

# Ingen kan ta fra mennesker deres suverenitet mot deres vilje.
# Har valgt å ta injeksjonen som gjør det mulig å hacke mennesker, finnes det måter å rense kroppen fra disse stoffene. Det er ikke hva en tror som avgjør om dette er mulig eller ikke, men hvilke stoffer som faktisk finnes i kroppen.
# Mennesket har tilgang til en ytre kraft som har så mange navn (Gud, souce, kilden naturen, kosmisk kraft), om de åpner opp for dette. Mennesket velger om det vil være tilkoblet denne kraft eller om det vil være tilkoblet et digitalt system styrt av mennesker (digital ID).

Veavågen den 10. april 2022.

Hildur Vea, PhD.