Når kontakten er stengt inn til en selv

Det er mange navn på det fenomen som tas opp i denne blogg. Fenomenet handler om når en mister kontakt med egne følelser. Den vanligste forklaring til dette er at en har uforløste traumer. Bradely Nelson, 2019, i The emotion code, sier «blokkerte følelser kan skape en vegg rundt ens hjerte, som blokkerer for at en kan leve livet fullt ut». Franz Ruppert kaller kontakt med seg selv for identitet, og sier at kun når vi har jeg – jeg kontakt ( se de to forrige blogger om du ikke forstår dette), så kan en leve i sine sunne deler = ha kontakt med seg selv.

Et tema som er lite hyggelig å snakke om, og derfor er det sjelden tema når venner eller familie møtes, er at vår bevissthet kan utvikles. Vi er opplært til å tenke at alle er like, noe vi ikke er. Det som er, er at alle har like mye verd, vi har alle rett til å utvikle oss slik vi ønsker, en rett vi har som mennesker. Men dette er ikke det samme som at alle mennesker har utviklet sin bevissthet i like stor grad.

ALLE ER LIKE MYE VERDT.
VI ER PÅ ULIKE TRINN KNYTTET TIL UTVIKLING AV BEVISSTHET.

For meg var et stort AHA øyeblikk i livet, da jeg var syk og forstod at jeg selv kunne hjelpe meg tilbake til balanse om eg var utviklet min bevissthet. Den første snublesteinen eg møtte på etter dette var – men hvordan gjør jeg det? De to forfatterne som hjalp meg med å «bygge grunnmuren» i min nye bevissthet var David R Hawkins og Jill Bolte Taylor. Hawkins kart over bevisstheten, som viser alle trinnene som man kan utvikle (fra skam og skyld liv til indre ro og kjærlighet), og Taylor sin beskrivelse av forskjellen mellom de som tenker ut fra venstre hjerne bevissthet versus de som tenker ut fra høyre hjerne bevissthet. Begge deler gjorde at eg forstod at det at eg tålte så lite, hadde så lite energi, ble så lett stresset, og ikke minst var sykere enn at 2-3 dager på benken hjalp meg tilbake i balanse, alt dette var tegn på at eg fungerte ut fra venstre hjerne bevissthet. Og dersom eg kunne endre dette til å fungere ut fra en høyre hjerne bevissthet, så ville jeg komme tilbake til balanse.

Som terapeut ser eg at det som sitter dypest hos de som strever med hverdagen, er at de ofte mangler kontakt med egen kjerne, det som Ruppert kaller jeg – jeg identitet. En jeg – jeg identitet er når vi har er etablert og trygg kjerne i oss selv, at vi vet hvem vi selv er. De som mangler denne indre kjerne, har vanligvis vokst opp med en eller begge foreldre som også mangler denne kjernen. Alternativet til identitet som en da får fra foreldre er det som kalles tilskrivinger (du er så følsom, sårbar, vanskelig, masete, egoistisk, etc). Man blir møtt ikke som den en er, men som en rolle (stigma). Dette stenger for kontakt. Noe av det verste foreldre kan gjøre mot egne barn er å stenge dem ute psykisk. Og de aller fleste som gjør dette, gjør det ubevisst.

Den andre mekanismen som stenger for ekte kontakt mellom foreldre og barn er når foreldre er identifisert med en gruppe. Det kan være hva som helst, men vanlige grupper er religion, sport, trening. Dette betyr IKKE at alle som er religiøse, som ser sport på TV eller reiser på arrangement, eller som trener mye ikke har kontakt med seg selv eller egne unger. Men i noen familier er det slik, og dette smerter ungene veldig, fordi den største smerte mennesker opplever er foreldre ikke er hjemme (= psykisk) når de søker kontakt. Og skal unger utvikle kontakt med seg selv, trenger de å være sammen med andre som har utviklet denne kontakten.

Dette er også et tema vi aldri snakker om. Det er noen ting i livet vi kun kan utvikle i sunne relasjoner. Det er egenskaper som vi verken kan lese oss til eller utvikle, om vi kun er sammen med de som ikke selv eier denne egenskapen. Psyken fungerer annerledes enn vanlig kunnskap vi lærer på skolen. Veldig mange av de sunne kvaliteter i psyken utvikles kun når vi er sammen med personer som selv har utviklet slike kvaliteter. Visdom i hjerte skapes i relasjoner.

I midten på 1990 tallet kom ble jeg kjent med tema seksuelle overgrep. Jeg var psykiatrisk sykepleier, og ble medleder i en incestgruppe. Den gang tenkte jeg at seksuelle overgrep var det verste mennesker kunne oppleve. I dag er jeg ikke like sikker på dette, da jeg ser at de som har en trygg kjerne i seg selv, som opplever at kontakten med foreldre er nærende, som opplever støtte og kjærlighet fra foreldre, er mennesker som bearbeider seksuelle overgrep raskere, enn de som har opplevd seksuelle overgrep og samtidig mangler den trygge kjerne i seg selv. Det er så lett å tenke at en mangler denne kjernen på grunn av seksuelle overgrep, kanskje er det slik, og kanskje er det slik at mangelen på grunnpakken som skaper jeg-jeg identitet er noe annet, og at denne må på plass før en kan bearbeide de seksuelle overgrepene. Dette er innfløkt, fordi kroppen fungerer som en helhet, og en jobber derfor ofte med flere tema i en periode. Derfor må også relasjon til omsorgspersoner ofte bearbeides når en skal forløse fortrengte traumer.

Å åpne opp en hjertevegg er fullt mulig. Det tar ofte litt mer tid enn vi ser for oss, men samtidig så opplever de som er på den reisen at de ikke angrer at de startet reisen. Og de kan ikke gå tilbake. Jo mer på plass mennesker føler at de er i seg selv, jo bedre har de det med seg selv. Man trenger hjelp for å komme ut av situasjonen når kontakten til seg selv er stengt. Man opplever ofte livet håpløst når kontakt med eget hjerte, egen kjerne mangler. Det som er en god nyhet, er at jo mer sann kontakt mennesker har med seg selv = utvikler de sunne delene i seg selv, jo mer er de åpne for sann (og sunn og nærende) kontakt med andre. Å løse opp i egne fortrengte følelser skaper vanligvis positive ringvirkninger i begge retninger i generasjoner. Både til egne barn og barnebarn, men også til foreldre og besteforeldre.

Arbeidet til Bert Hellinger og Franz Ruppert om konstellasjoner som metode har vist i tusenvis av eksempler hvordan traumer kan arves i generasjoner, og at de kan løses opp av et familiemedlem som tilhører et yngre ledd i samme familie. Samme regel gjelder her som ellers knyttet til helseplager, det er kun når vi løser opp årsaken som skaper ubalansen at symptomene som ubalansen skaper vil løse seg opp.

Hva kan en gjøre om ens hjertevegg er stengt

VALG.
Det er kun en selv som kan åpne opp for dette, så første skritt er alltid å velge at dette vil en gjøre.

MILJØ
En må deretter sørge for at en tilbringer tid sammen med likesinnede, mennesker som har eller er i ferd med å åpne sine hjertevegger, da det er fryktelig tung og vanskelig å strev med dette helt alene. En trenger noen som kan forklare hva som skjer kroppslig. Husk at kroppens reaksjoner er det som viser oss sannhet, ikke forskning. Forskning er nyttig på sin måte, men ingen forskning kan beskrive hvorfor ubalanser oppstår hos enkeltmennesker. Kroppens reaksjoner kan imidlertid bekrefte hva som skapte ubalansen, noe den gjør ved at symptomer løse seg opp når en forstår hva kroppens reaksjoner forsøker å fortelle. Kort sagt: en trenger være sammen med likesinnede, mennesker som aksepterer en som den en er, hvor det er lov å både prøve og feile, samt å stille kritiske spørsmål. Være sammen med mennesker hvor en slipper å spille rolle, børe maske, skjule seg bak en fasade.

STØTTE
En må videre ha støtte fra noen som forstår den reisen en har startet på. Kun de som selv har kontakt med egen kjerne, som ikke har en hjertevegg, kan hjelpe deg å åpne opp for den en egentlig er. Bruk tid og penger på å investere i deg selv.

KURS/UTDANNING
Det er mange ulike kurs og utdaninger en kan ta der ute. Lytt godt til eget hjerte, og følg din intuisjon. Ofte vil den lede deg i en retning som overrasker deg. Hvis din intuisjon leder deg, vil de praktiske problemer (tid, penger, barnepass) også løse seg.

Eg husker godt for et år siden da eg forstod eg skulle utvikle min intuisjon ved å ære meg å lese tarot kort. Torsdagen var dette helt fjernt for meg. Eg hadde da en tarostokk som eg ville gi en venninne. Fredagen, dagen etter, bare forstod jeg (intuisjon), men det er jo EG som skal lære tarot.

FOKUS INN I KROPPEN
En finner seg selv inn i kroppen, ikke i den ytre verden. En finner ikke seg selv i andres meninger (tilskrivinger) eller ved å tilhøre grupper der ute (identifikasjon). En må derfor velge aktiviteter som hjelper deg å ha fokus inn i kroppen slik at du kan oppdage ting knyttet til din bevissthet. Det er dette som kalles å våkne opp, fordi det har alltid vært der. Eksempel: Du er der selv om du sover, men det er kun når du er våken at du vet du er der. Slik er det også med alle egenskapene i psyken, de er der, venter på at du skal finne dem. De som sier slike egenskaper ikke er der, er de som ikke har funnet dem i seg selv. Dette er deres sannhet. Respekter dem, men ikke ta det for din sannhet, fordi da er du inne i en ny runde med tilskrivinger (gjøre andres sannhet til sin egen).

Gode anerkjente metoder for å bli kjent med den indre kroppen er Yoga, Qigong, Meditasjon, bønn. Man lærer å skru av tanken, og lytte innover.

ET SKRITT OM GANGEN
Det går vanligvis ikke fort når en åpner opp sitt eget hjerte. Går en rett vei vil en merke at en blir sterkere, forstår mer av seg selv og andre, for hvert skritt en tar. Så kommer noen humper innimellom. Og helt på slutten venter dark night of the soul. Denne prosessen en må gjennom for å bli «født på ny». Uttrykket født på ny brukes både i religion og i spiritualitet. I spiritualitet handler det om et konkret skifte i bevisstheten, fra å fungere ut fra en venstre hjerne bevissthet til å fungere ut fra en høyre hjerne bevissthet. Dette er et konkret skifte fordi det gjør at vi tenker annerledes, og forstår alt annerledes, vanligvis motsatt av det en forstod forankret i en venstre hjerne bevissthet. Husk at dette skifte er noe som skjer, det er ikke noe vi forsøker å leve som eller trener på å gjøre. Selve bevisstheten skifter.

Jill Bolte Taylor kom i 2021 ut med en ny bok: Whole brain living. Her har hun delt høyre og venstre hjerne bevissthet inn i to undergrupper, hun skiller også mellom tanker og følelser. Her er et lite utdrag fra hennes tabell (side 32-33).

Venstre hjerne bevissthetHøyre hjerne bevissthet
Tankerverbal
tenker i språk
fokus fortid eller fremtid
fokusere på detaljer
dømmende
fiksert
ikke verbal
tenker i bilder
fokus nåtid
ser det hele bildet
medfølende
åpen for muligheter
Følelsertrekker seg innover
forsiktig
redd
tvil
manipulerer
egosentrisk
ekspanderer
tar sjangser
fryktløs
stoler på
følger flowen
deler

Poenget er at vi har alle disse deler i oss. Og det å utvikle sin bevissthet handler om at vi selv, og ikke vårt ego er det som styrer våre tanker og våre handlinger. Vi har alle automatisk en utviklet venstre hjerne bevissthet, og skal vi oppnå de egenskaper og goder i livet (indre ro, ekte kjærlighet, skille sannhet fra usannhet), så må vi faktisk utvikle dette i oss selv. På samme måte som vil vi kjøre bil, må vi ta sertifikat.

Mens det å ta sertifikat er en ytre ting, er utvikling av bevissthet en indre greie. Og vi møter da på alle stengslene som vi har, alle frykter, alle fortrengte følelser som gjør at vi mangler kontakt med kjerne i oss selv, jeg – jeg relasjonen. Vi kan derfor lett overveldes, og det er derfor det er så viktig å ha kontakt med noen som kan hjelpe, fordi selv om det innimellom er vanskelig, er det ikke umulig.

Lyst å lære mer om hvordan komme i balanse i deg selv?

Fredag 22. april kl 1700, 2022 starter vi på Balanzen opp med kurs i traumer basert på metoden konstellasjoner. Vi kaller vår metode for systemisk samtale. Du vil også lære om nervesystemets rekasjoner på traumer, og hvordan vi kan hjelpe både oss selv og andre tilbake i balanse med BalanZe metoden. Kurset går over 2 helger. Andre helgen er 20 – 22 mai. Husk at det å finne tilbake til seg selv er noe de fleste bruker år på, ikke uker. Les mer om systemisk samtale og BalanZe metoden på www.puust.no. Utdanning i systemisk samtale går over 6 helger, de andre kursene er systemisk samtale og tidlige trumer.

I denne utdanning blir du mest kjent med deg selv. Mennesker som ikke forstår seg selv, kan heller ikke forstå andre. Derfor er dette en utdanning som passer godt for de som har valgt et yrke hvor jobber med mennesker, på alle nivåer (fra hjelpeyrke, lærer, leder). Det sier seg litt selv, at en person som ikke kjenner egne sunne deler, men som lever ut egne identifikasjoner og egne tilskrivelser, egentlig ikke har peiling hvordan de kan bygge en sunn psyke i andre. Som leder klarer en ikke å identifisere hva som skjer dersom ubalanser i egen psyke forstyrrer den klare tenkningen. De som skal lede eller hjelpe andre, trenger å se klarere enn de en skal hjelpe, om en skal lykkes. Det man ikke kan se i seg selv, kan man heller ikke se hos andre. Noen søker denne utdanning fordi de forstår at når de hjelper seg selv, hjelper de også egne barn (og barnebarn). En stopper prosessen med at uforløste traumereaksjoner går i arv (= epigenetikk).

Hva er terapi?

Terapi er hjelp til selvhjelp.
Terapi er å løse opp i den floke som skaper vanskene, slik at kroppen gjenfinner balanse.
Terapeuter fungerer som et speil, de gjør det mulig å se seg selv tydeligere, slik at en selv bedre kan forstå hva som ikke fungerer, hvorfor det er slik, og hva en selv kan gjøre for å finne frem til balanse i seg selv.

Trenger du noen å snakke med? På Balanzen har vi drevet med samtaler for å løse opp i det som skaper blokkeringer eller helseplager siden 2009. Velkommen til time.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA
  9. INGEN KAN LÆRE GRESK FRA EN LÆRER SOM KUN KAN ITALIENSK

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side. Ta et aktivt valg i forhold til hvordan du bruker tiden din, slik at den ikke blir spist opp av det som i den store sammenhengen er distrastraksjoner.

Veavågen den 14. April 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18