Okkult kunnskap

Denne blogg ser på okkult kunnskap. Okkult betyr skjult. Når vi søker begrepet okkultisme opp i Wikipedia og Store norske leksikon finner vi følgende forklaringer:

Wikipedia
«Okkultisme er studiet av okkult eller skjulte visdom. For okkultisten er dette studiet av «sannheten», en dypere sannhet som finnes under overflaten. Dette kan innebære emner som magi, alkymi, ekstra-sensorisk persepsjon, astrologi, spiritisme, lithomansi og numerologi».

Store norske leksikon:
«Okkultisme er en fellesbetegnelse for virkelighetsforståelser som er opptatt av det okkulte, det vil si skjulte sammenhenger. Okkultismen vektlegger at alt i tilværelsen henger sammen. Alle fenomener står i forbindelse med hverandre, ikke minst står mennesket (mikrokosmos) i forbindelse med universet (makrokosmos). En okkult virkelighetsforståelse er derfor holistisk: Alt henger sammen, og alle elementer i tilværelsen er gjensidig avhengig av hverandre.

I følge Mark Passio finnes det fire kilder til opprinnelig okkult kunnskap: tarot, astrologi, numerolgi og kabbalah. Målet med okkult kunnskap er å forstå mennesket som det er, og hvordan universet fungerer. Den utdanning de fleste av oss har tilegnet oss gjennom årene, har vært kjemisk fri for disse fire tema, og vi har istedenfor lært at vitenskapen gir oss denne forståelse. Vi lærer at vi kun har deler av kunnskapen, og at vitenskapen hele tiden endres. Dette siste stemmer, men kanskje stemmer det ikke at forståelsen av hva mennesket er (det egenskaper og muligheter), og hvordan universet fungerer, ikke endres. Vitenskapen har med andre ord et stikk motsatt utgangspunkt enn de fire forannevnte tradisjoner som forstår mennesket og universet ut fra et helhetssyn.

Vi har i tidligere blogger sett at vår venstre hjerne bevissthet er opptatt av detaljer, mens vår høyre hjrne bevissthet forstår helhet. Kan det være noen sammenheng her mellom okkult kunnskap og våre bevisstheter?

Det hevdes også at Bibelen inneholder okkult kunnskap. Dette er eg enig i. For meg er en del av den skjulte kunnskap i Bibelen, at den kan forstås motsatt ut fra om en bruker sin venstre eller høyre hjerne bevissthet for å forstå det en leser. Vår venstre hjerne bevissthet er opptatt av detaljer, kontroll, moral. Vår høyre hjerne bevissthet ser helhet, er i flow (i energien), søker sannhet, og forstår via symboler og metaforer. Forskjellen med andre ord er hvorvidt en tolker Bibelens innnhold symbolsk og metaforisk (= høyre hjerne bevissthet = okkult kunnskap), eller bokstavelig (= venstre hjerne bevissthet).

Kanskje er det slik at ens forståelse av Bibelen forteller mer om personens bruk av sin bevissthet, enn om Bibelens budskap. I så fall vil det å ikke undervise mennesker om deres bevisstheter i religiøse settinger, være noe som passivt «stenger for» utvikling av menneskets bevissthet. Ikke «stenger for» aktivt i den betydning at noen nektes å «dra på denne (indre) reisen», men stenger passivt i den forstand at når noe er et ikke tema, er det veldig lett å tro at dette ikke er viktig. Hvis en lærer i en religion påstår at de forteller deg essensen, og kunnskap om mennesket som det er, med to bevisstheter, utelates fra denne forståelse – vil mennesker som ikke tenke selv tro at de har den kunnskap de trenger. Og av den grunn søker de ikke andre steder, og de finner heller ikke ut at de mangler selve essensen, som nettopp er utvikling av ens bevissthet.

Min erfaring er at jo dypere eg forstår meg selv og mine relasjoner, jo sterkere blir min forståelse og tilknytning til den universelle kraft (Gud). Forskjellen er at en noe endres inni en, noe skifter fra å tro på noe, håpe noe, til å erfare noe, man vet noe. Når dette skifte har funnet sted (alkymi), gir påstander som at tro alene er nok mening, fordi en erfarer hjertekraften i hverdagen. Den okkulte kunnskap slik eg erfarer det, fører oss til et skifte fra å tro på noe til å vite noe.

Når en tar utgangspunkt i Wikipedias forklaring av okkult kunnskap, viser denne til en dypere sannhet som finnes under overflaten. Et eksempel på slik okkult kunnskap er at kroppens reaksjoner viser oss sannhet. Men denne sannhet, i likhet med andre sannheter som er okkult kunnskap, kalles okkult fordi en må ha utviklet sin bevissthet for å kunne forstå dybden av dette. En kan godt si at okkult kunnskap er kunnskap en må vokse inn i.

I følge Store norske leksikon sin forklaring vektlegges skjulte forklaringer, og at alt henger sammen med alt. I samsvar med en slik forståelse vil konstellasjoner være et eksempel på en metode som avdekker skjult kunnskap, da denne viser oss skjulte duynamikker i relasjoner og organisasjoner, og hvordan vi mennesker er tilknyttet hverandre med usynlige bånd.

Det som har undret meg, og andre, er hvor redde noen mennesker er for sannhet. Sammen har vi undret oss hva dette handler om, siden det kun er sannhet som kan løse våre problemer.

Metaforisk:
Det er innlysende for alle at dersom en har feil fokus når en skal reparere en bil, så vil en ikke klare å fikse bilen. Dersom et bilverksted ikke klarer å fikse ens bil, vil folk slutte å oppsøke dette verksted, de vil istedenfor søke seg til et verksted hvor en får fikset bilen.

Det rare med denne metaforen, er at når det gjelder oss selv som mennesker, så tenker en annerledes. Mange mennesker godtar at det «verksted» de oppsøker ikke kan hjelpe dem. Dette er for så vidt ikke noe galt i seg selv. Det crazy element som kommer inn er dersom dette «verksted» forteller en at ingen andre kan heller fikse det som er galt, og mennesket tror på dette, kan det føre til at mennesket ikke oppsøke andre «verksteder». Noen mennesker blir gående et helt liv med uutviklet potensiale. De er for slitne, har for mye smerter, eller andre plager som styrer hele livet. Det er ikke slik at alle problemer kan fikses, eller skal løses. Men dette vil i så fall bli en innsikt en tilegner seg om en tar tak i det som skjult for en selv, og som skaper den uønska situasjon. Når en forstår det store bildet, vil en falle til ro. Også med skremmende situasjoner som å være syk eller skulle dø.

Mange mennesker er redde for okkult kunnskap. Ordet okkult kan virke skremmende, fordi det er naturlig å være på vakt mot det som er ukjent. Men en kan også høre at det er farlig å studere okkult kunnskap, uten at de som påstår dette verken kan forklare hva okkult kunnskap er eller hvorfor en er farlig. Som nyutdanet terapeut var dette et tema eg reflekterte en del over. Det at folk er redde ord. ord de ikke forstår innholdet i, kroppslig (den okkulte kunnskap mangler – hehe). For noen år tilbake gjaldt dette ord som gestaltterapi, yoga, spiritualitet. Eg møtte da stadig reaksjoner hvis eg brukte disse ordene. I dag er det annerledes.

Tidligere var eg selv provosert av okkult kunnskap. Det var både frustrerende og irriterende når mennesker snakket naturlig om fenomen som: jeg forstod på et vis, og samtidig forstod at eg ikke forstod dette skikkelig. Siden eg var dypt traumatisert fra barndommen, hadde eg også stengt av for kontakt med egne sanne følelser. Dette skjedde automatisk, da disse følelsene overveldet meg som barn. Og slike følelser er avstrengt helt til vi selv åpner opp for å transformere dem (alkymi). Det var først etter at eg tok tak i meg selv, bestemte meg for å møte meg selv, dønn ærlig, at transformasjon av disse følelsene fant sted. Og de slapp tak i meg, en om gangen. Denne transformasjon åpnet meg opp for det som kalles okkult kunnskap. Det var skjult for meg siden mine egne blokkerte følelser stengte for at eg kunne forstå denne visdom.

Til syvende og sist har menneske fri vilje. Og vi velger selv om vi vil lære det som kalles okkult kunnskap eller om vi velger å ikke gjøre dette. Selv om okkult kunnskap praktiseres innenfor organisasjoner, losjer etc, så trenger en ikke oppsøke slike steder (eller inviteres inn for å bli medlem), men en kan starte med det som er åpen okkult kunnskap. Husk at fokus er å forstå seg selv og hvordan universet virker. Slik at en kan skape det liv en ønsker å leve. Slik at en kan bidra til å skape en verden som er god å leve i for alle. Naturens lov (natural lov) er et annet eksempel på okkult kunnskap. Den er okkult, fordi det er så mange mennesker som ikke forstår denne lov, og som av den grunn handler slik at de skader seg selv på sikt.

Lyst å lære mer om hvordan komme i balanse i deg selv?

Du er velkommen til utdanning/kurs i selvutvikling på Balanzen. Vi tror mennesket fungerer slik at skal en kunne hjelpe andre, må en først kunne hjelpe seg selv. Kun det du har løst i deg selv, kan du hjelpe andre med å løse opp i. Vi har et kurs som går over 6 helger, fordelt på 3 delkurs. Hvert delkurs varer 2 helger.

Delkursene på Balanzen Karmøy.
Systemisk samtale: 26-28 august og 21-23 oktober.
Tidlige traumer: 18 – 20 november og 20 -22 januar 2023.
Traumer: 24 – 26 februar 2023 og 24 – 26 mars 2023.
Tid alle helger: fredag 17 – 21, lørdag 0930 – 1800, søndag 0930 – 1700.

Vi har tilbud om samme kurs i Bergen:
Systemisk samtale 16 – 18 sept 2022 og 4 – 6 nov 2022
Tidlige traumer 27 – 29 jan 2023 og 10 – 12 mars 2023
Traumer: 21-23 april 2023 og 9 – 11 juni 2023.
Tid alle helger: fre 15 – 21, lørdag 0930 – 18, søndag 0930 – 1500, tilsammen 20 timer

På dette kurset lærer du hvordan en kan løse opp i blokkeringer io psyken ved å ta utgangpunkt i de plager en har. Du lærer hvordan bruk av markører gjør at en kan snakke om og bearbeide vanskelige tema uten å bli overveldet. Du vil også lære hvordan en kan bruke BalanZe metoden på benk eller online. Dette er en ikke snakke metode, hvor en balanserer nervesystemet. Denne metoden passer like godt til voksne som til barn. den er ypperlig når noen ikke kan eller vil sette ord på det vanskelige.
Les mer om systemisk samtale og BalanZe metoden på www.puust.no.

Det viktigste fokus i denne utdanning/kurs er at en blir kjent med seg selv. Mennesker som ikke forstår seg selv, kan heller ikke forstå andre. Derfor passer dette tilbudet til de som har valgt et yrke hvor jobber med mennesker, på alle nivåer (fra omsorg, hjelpeyrke, lærer, leder). De som skal lede eller hjelpe andre, trenger å se klarere enn de en skal hjelpe, om en skal lykkes. Fordelen med å ta denne jobben, men å komme i balanse i seg selv, er at en blir mindre stresset. Det å være i balanse betyr i praksis å romme seg selv og andre, være i kontakt med seg selv (= i kropp) i relasjoner, da bygges energi. Når vi bare er i kontakt med hodet/tankene tappes vi for energi. Noen deltar på dette tilbudet fordi de forstår at når de hjelper seg selv, hjelper de også egne barn (og barnebarn). En stopper prosessen med at uforløste traumereaksjoner går i arv (= epigenetikk).

Hva er terapi?

Terapi er hjelp til selvhjelp.
Terapi er å løse opp i den floke som skaper vanskene, slik at kroppen gjenfinner balanse.
Terapeuter fungerer som et speil, de gjør det mulig å se seg selv tydeligere, slik at en selv bedre kan forstå hva som ikke fungerer, hvorfor det er slik, og hva en selv kan gjøre for å finne frem til balanse i seg selv.

Trenger du noen å snakke med? På Balanzen har vi drevet med samtaler for å løse opp i det som skaper blokkeringer eller helseplager siden 2009. Velkommen til time.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA
  9. INGEN KAN LÆRE GRESK FRA EN LÆRER SOM KUN KAN ITALIENSK

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side. Ta et aktivt valg i forhold til hvordan du bruker tiden din, slik at den ikke blir spist opp av det som i den store sammenhengen er distrastraksjoner.

Veavågen den 4. mai 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18