Er det å være normal det motsatte av å være i personlig utvikling

Når mennesker søker sitt sanne JEG, opplever en at en er unik. En oppdager trekk som er særegne, verken positive eller negative, bare særegne. En er unik. Og det å ta inn over seg og leve i samsvar med den en er, gjør derfor at en skiller seg ut fra flertallet. I de fleste miljøer vil de som skiller seg ut bli sett på som annerledes. Det normale, eller det som oppfattes som det normale er det som ligner mest på gruppetenkning.

Hva er et menneske?

Menneske består av både fysisk kropp og bevissthet.
En kropp uten bevissthet er et lik.
En bevissthet uten kropp er et spøkelse.

Ale mennesker har en kropp, og en har en bevissthet som er metafysisk. Det vil si utenfor vår kropp. Ingen kan peke på hvor i kroppen tankene sitter, eller hukommelsen er lagret, eller hvor vår forståelse utvikles. Eg bruker noen ganger ordet energier om menneskets ulike bevisstheter. Eg ser at noen kunder reagerer. De har ofte ikke tenkt over at deres tanker, følelser, hukommelse, det å våkne og kjenne om en har en god eller dårlig dag, er alle fenomen som er energier i kroppen.

Som psykoterapeut fasinerer forholdet mellom kropp og menneskets bevissthet meg. Det gleder meg hver gang en kunde knekker en kode som gjør at en selv forstår seg selv bedre. Forstår hva som egentlig har skjedd som skaper de plager en har. Samt hvordan en kan løse helseplager opp. Det er en form for personlig utvikling når kunden forstår mer og mer av seg selv og sine energier. De koder som knekkes handler om hvordan en som menneske fungerer, egentlig. Dette kalles også ofte for personlig arbeid.

Dette er en annen form for utvikling enn den utvikling en får gjennom å ta utdanning. Pensum og læring i de fleste utdanninger handler om noe utenfor en selv. Det er ikke vanlig at eksamen er å meditere og fortelle om innsikter. I utdanning tar en andres meninger og tankegods inn. siden fokus er der ute, er det sjelden at en forstår sjelden mer av seg selv eller hvorfor livet er som det er, etter å ha fullført en bachelor, en master eller en PhD. I vårt samfunn blir denne ytre læring sett på som utvikikling av mennesker. Og på sett og vis stemmer dette. Eg lærte mye om analystisk tenkning gjennom mine studier frem til PhD. Og faktisk så var det mine grundige studier når eg ikke forstod noe, som førte meg inn i den alternative verden.

Når en står og skal velge hvilken retning en vil utvikle seg selv, så kan vanlig utdanning lokke med status, prestisje, kanskje god og interessant jobb og lønn. Ytre goder med andre ord. Velger en motsatt, å bli kjent med seg selv, bli kjent med alle energier eller bevisstheter en har i seg selv, er det indre goder en oppnår. Disse er av typen indre ro, glad for å våkne, nok energi til det en trenger, vite hva en vil og ikke vil, lettere å ta valg, og slike ting.

Paradokset er at de som har de ytre godene ofte ikke er i stand til å la den indre gleden strømme fra hjertet, mens de som har valgt personlig utvikling kan føle at de mangler penger til å leve slik de egentlig ønsker. Så hva skal en velge?

Valget å leve i kategorien «normal» eller i kategorien «personlig utvikling» har betydning for vår helse. Det har betydning både hvordan vi forstår hva som skjer i våre liv, og for hvordan vi selv handler når helseplager oppstår. De som søker kunnskap i den indre verden oppdager fort at når kroppen setter seg selv tilbake i balanse, må en som regel gjennom det ubehag emosjonelt som forårsaket ubalanse.

Det å rense kroppen for fysiske og emosjonelle toksiner, gir kroppslige reaksjoner som oppfattes som plager. Dette er ikke ny sykdom, det er kroppens normale måte å bringe mennesker tilbake til balanse. Hvis en ikke forstår dette, og handler slik de fleste «normale» mennesker gjør, vil en oppsøke lege og starte med en kjemisk krem eller medisin som er ment å dempe plagene. Med andre ord en tilfører kroppen nye toksiner og tror at dette skaper balanse i kroppen. Noen ganger virker dette, fordi tankekraften er større enn alt annet. Men ofte virker det ikke. Det som ofte skjer er at nye helseplager oppstår.

Det er livet som setter seg i kroppen

Innenfor mitt fagfelt, psykoterapi, jobber eg med stressreaksjoner som er fastlåste. Det vil si de går ikke vekk selv tiden går. En grov inndeling av disse er de som gjør at en har for mye energi som sirkulerer i kroppen, de som aldri finner ro (rastløs, tankestress, spenninger, på vakt etc.). Den andre gruppen er de som opplever som lav energi i kroppen, de som ikke får levd som de ønsker (trett, sliten, utmattet, kommer ikke i gang med ting, etc.). Poenget er at disse reaksjonene oppstår i kroppen i et hierarki. Og vi kan derfor følge nervesystemets reaksjoner når det gradvis kommer tilbake til balanse.

Vår første forsvaresreaksjon mot å bli overveldet er at energien øker i kroppen (fight, flight reaksjonen). Dersom vi ikke kommer oss ut av den knipen vi er i, vil kroppen AUTOMATISK OG UBEVISST koble om til det andre forsvarsreaksjonen, en freeze reaksjon. Her stenger en ned følelsene, noen ganger helt, andre ganger delvis. Ofte er det følelsene som er knyttet til hendelser som overvelder oss. Når vi så skal tilbake til balanse vil vi igjen møte på de same følelser som en gang overveldet oss. Det er derfor et tegn på bedring at samtaler gjør en mer stresset, selv om det motsatte også kan være tilfelle, at samtaler bare rører rundt i smerten uten å løse den opp.

«Normale» mennesker er som regel ikke oppmerksom på dette. Og de vil av den grunn slutte med behandling når plagene øker. «De som søker personlig utvikling» er vanligvis oppmerksomme på dette, og tåler derfor de plager som kommer. Med litt trening kan de faktisk bruke disse reaksjonene til å selv løse opp å årsaken til den ubalanse de har.

Hva handler personlig utvikling egentlig om?

Personlig utvikling ses oppfattes ofte som spirituelt arbeid. Kjernen i dette arbeid er at en søker sannhet. En forstår at ens bevissthet har ulike «stemmer», og en forsøker derfor å finne ut av dette, slik at en kan lytte til den «stemmen» som styrker en selv, den «stemmen» som kan skille sannhet fra usannhet.

Her er enoversikt over noen av de diemsjoner som kan være nyttige å ha kjennskap til fra den indre verden:
# forskjell mellom høyre og venstre hjerne bevissthet, da disse to deler i oss vanligvis oppfatter virkeligheten helt motsatt
# det lag som oppfattes personlig og det lag som oppfattes transpersonlig, da vi kan alle oppleve at andres energier angriper oss, tar bolig i oss, og påvirker oss mot vår vilje. To vanlige tegn på at en bærer andres energier er smerter og tretthet.
# lære å skille mellom de sanne følelser som er knyttet til situasjoner og overlevefølelser som tar oss vekk fra det ubehag som sanne følelser skaper i oss. Overleve følelser kan også være plagsomme, de er sjelden kjekke, men de hjelper oss aldri tilbake til balanse, til å forløse det som skaper våre plager
# Lære å skille mellom tankemønstre som er egne, som bygger på egen sann erfaring, og tankemønstre som kommer fra andre, som kan være deres sanne erfaring, men som også kan være propaganda
# lære å lytte til egne behov, lære hvordan en kan manifestere egne drømmer, bli oppmerksom på at en lever sitt eget liv, og ikke blir en som ivaretar andre og glemmer seg selv
# bli kjent med egen sjel, en indre motor som pusher oss inn i den læring vi er født for å lære.

Det er i relasjon med andre at vi utvikler oss på den måten som i denne blogg er kategorisert som «personlig utvikling». Noe av denne utvikling skjer gjennom resonans. Ved å være sammen med mennesker (eller miljøer) med lik eller høyere energifrekvens enn en har selv, åpnes en opp innenfra. Når en åpnes opp kommer innsiktene, og en bare vet at noe er sannhet. Det samme skjer om en søker mennesker (eller samfunn) med lavere frekvens enn en selv har. En vil da oppleve at det ikke er plass for den en er, at en «kveles».

Det å dele erfaringer med mennesker som er på sin spirituelle reise er ofte stimulerende. En finner ofte at de har utviklet en ro og en indre glede, og at livet deres er i en flow, de får gjort mange tinge uten stress. En forstår da dybden i ordene: det er ikke hvordan en har det, men hvordan en tar det. Og poenget er at dette skjer automatisk og ubevisst, det er vår energifrekvens som styrer showet. Fordi denne avgjør hvilken informasjon vi tar til oss, og hvordan vi oppfatter oss selv og andre. Menneskets frie vilje avgjør om en blir værende i denne frekvens, eller om en vil endre denne til en høyere frekvens. En kan kun gjøre med å møte og løse opp i det som holder ens energifrekvens nede.

Det er noen utfordringer eg ser når mennesker velger å ta en spirituell reise.
# Det ene er at de svært gjerne vil ha med alle venner, og det er ofte vanskelig å ta inn at vennene ikke har valgt samme reise.
# Når en velger en spirituell reise blir en opptatt av andre tema enn en var før. Mange opplever det vanskelig at tema som de før trivdes med, nå kjeder dem. Og det at de nye tema en selv har oppdaget, kjeder ens venner.
# En opplever i starten en periode hvor en føler seg alene, litt ensom. Dette er veldig vanlig og går over.
# Noen opplever at de blir stigmatisert, fordi de skiller seg fra «de normale». Alle som går prosessen med spirituell utvikling vet at de er den samme, med den forskjell at de når forstår mer av seg selv og andre mennesker. Men det er ikke slik en oppfattes av andre, og det kan smerte å bli avvist, utstøtt eller få merkelapper på seg. Dilemma er at er en startet på en spirituell reise, kan en aldri gå tilbake. Ingen kan ikke vite det de vet. Etter en tid forstår en begrepet projeksjoner, og da smerter det ikke lenger når disse blir rettet mot en. En lærer faktisk å ikke ta imot dem.

Lyst å lære mer om hvordan komme i balanse i deg selv?

Du er velkommen til utdanning/kurs i selvutvikling på Balanzen. Vi tror mennesket fungerer slik at skal en kunne hjelpe andre, må en først kunne hjelpe seg selv. Kun det du har løst i deg selv, kan du hjelpe andre med å løse opp i. Vi har et kurs som går over 6 helger, fordelt på 3 delkurs. Hvert delkurs varer 2 helger.

Delkursene på Balanzen Karmøy.
Systemisk samtale: 26-28 august og 21-23 oktober.
Tidlige traumer: 18 – 20 november og 20 -22 januar 2023.
Traumer: 24 – 26 februar 2023 og 24 – 26 mars 2023.
Tid alle helger: fredag 17 – 21, lørdag 0930 – 1800, søndag 0930 – 1700.

Vi har tilbud om samme kurs i Bergen:
Systemisk samtale 16 – 18 sept 2022 og 4 – 6 nov 2022
Tidlige traumer 27 – 29 jan 2023 og 10 – 12 mars 2023
Traumer: 21-23 april 2023 og 9 – 11 juni 2023.
Tid alle helger: fre 15 – 21, lørdag 0930 – 18, søndag 0930 – 1500, tilsammen 20 timer

På dette kurset lærer du hvordan en kan løse opp i blokkeringer io psyken ved å ta utgangpunkt i de plager en har. Du lærer hvordan bruk av markører gjør at en kan snakke om og bearbeide vanskelige tema uten å bli overveldet. Du vil også lære hvordan en kan bruke BalanZe metoden på benk eller online. Dette er en ikke snakke metode, hvor en balanserer nervesystemet. Denne metoden passer like godt til voksne som til barn. den er ypperlig når noen ikke kan eller vil sette ord på det vanskelige.
Les mer om systemisk samtale og BalanZe metoden på www.puust.no.

Det viktigste fokus i denne utdanning/kurs er at en blir kjent med seg selv. Mennesker som ikke forstår seg selv, kan heller ikke forstå andre. Derfor passer dette tilbudet til de som har valgt et yrke hvor jobber med mennesker, på alle nivåer (fra omsorg, hjelpeyrke, lærer, leder). De som skal lede eller hjelpe andre, trenger å se klarere enn de en skal hjelpe, om en skal lykkes. Fordelen med å ta denne jobben, men å komme i balanse i seg selv, er at en blir mindre stresset. Det å være i balanse betyr i praksis å romme seg selv og andre, være i kontakt med seg selv (= i kropp) i relasjoner, da bygges energi. Når vi bare er i kontakt med hodet/tankene tappes vi for energi. Noen deltar på dette tilbudet fordi de forstår at når de hjelper seg selv, hjelper de også egne barn (og barnebarn). En stopper prosessen med at uforløste traumereaksjoner går i arv (= epigenetikk).

Hva er terapi?

Terapi er hjelp til selvhjelp.
Terapi er å løse opp i den floke som skaper vanskene, slik at kroppen gjenfinner balanse.
Terapeuter fungerer som et speil, de gjør det mulig å se seg selv tydeligere, slik at en selv bedre kan forstå hva som ikke fungerer, hvorfor det er slik, og hva en selv kan gjøre for å finne frem til balanse i seg selv.

Trenger du noen å snakke med? På Balanzen har vi drevet med samtaler for å løse opp i det som skaper blokkeringer eller helseplager siden 2009. Velkommen til time.

Temakveld livskraft

For noen er litt mye å tenke utdanning eller terapi. Å bli mer på en temakveld kan være mindre skummelt. Dette er kvelder hvor vi møtes for å reflektere sammen om ulike tema. Her er planen for temakvelder på Balanzen i 2022.
# 21 juni 18-21, hvem er jeg – hva vil jeg
# 23 aug 18 -21 å endre det jeg ikke vil ha til det jeg vil ha i livet mitt
# 13 sep 18 – 21 å kunne elske, elske seg selv og andre
# 14 okt 18 – 21 hvordan utvikle indre selvdisiplin
# 25 okt 18 – 21 å ta fullt ansvar full ut for eget liv (å gå ut av offerrolle og smerte)
# 15 nov 18 – 21, å forstå seg selv (gjør det mulig å forstå andre)
# 6 des 18 – 21, bruk av hjertekraft til å skape eller endre livet mitt
Se mer info her.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA
  9. INGEN KAN LÆRE GRESK FRA EN LÆRER SOM KUN KAN ITALIENSK

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side.

Veavågen den 18. juni 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18