De som tror at det en selv ikkje kan eller forstår, det eksistere ikkje…

Alle som har hatt nær kontakt med små barn, vet at når et barn tar fra et barn en gjenstand som kan skade det, og gjemmer den, vil barnet snart glemme gjenstanden. Vi har ordspråket: ute av øye, ute av sinn. Dette er uproblematisk.

Det som er problematisk er når voksne bruker samme mentalitet på samfunnet, at det en selv ikke kjenner til eller forstår, det eksisterer ikke. Å tenke at det er umodne mennesker som tenker slik, fordi de oppfører seg som barn, hjelper ingen.

Hos voksne er det ikke gjenstander vi snakker om når vi snakker om ute av øye ute av sinn. Det vi snakker om er voksne som mangler evner eller forståelse. Det er et komplisert tema, fordi i den materielle verden mangler de samme mennesker verken evner eller forstålese. Det vi egentlig snakker om er manglende spirituelle kontakt og manglende spirituell forståelse. Med andre ord mennesker som mangler kontakt med deler av seg selv.

Det er mange ulike forståelser knyttet til hva som menes med menneskets spirituelle del. Selv har eg jobbet med dette tema på ulike måter siden 2007. I denne blogg deler eg den forståelse eg selv legger til grunn.

For meg er spirituell en del av meg som menneske. Det er knyttet til min bevissthet, rettere sagt min høyre hjerne bevissthet. Forskning viser at vi som mennesker har tilgang til to ulike bevisstheter. De kalles med ulike navn. Det navnet eg selv liker best er venstre og høyre hjerne bevissthet. Andre navn er yin/yang energi, maskulin/feminin energi, kropp og sjel/Selv. Den ene bevissthet (venstre hjerne bevissthet forstår ting konkret, detaljert, en er her opptatt av analyse og kontroll. Følelsesmessig er de negative følelser knyttet til denne bevissthet. denne bevissthet oppfager og forstår den ytre verden. Høyre hjerne bevisstheten er knyttet til følelser og kropp. Den forstår symboler, metaforer. Den oppfatter helhet og er den delen i oss som kan gå på metaplan og observere det som skjer. Følelsesmessig er denne delen knyttet til de positive følelser, de følelser som skaper indre ro. Skal en utvikle Christ Consciousness, den sterkeste kraft eg kjenner til, er det gjennom vår høyre hjerne bevissthet denne utvikling skjer. Denne delen av oss forstår den indre kroppen, og det univers vi får tilgang til om vi vender oppmerksomheten innover.

Også innenfor forskning har vi dette skillet. Skolemedisin fungerer stort sett ut fra venstre hjerne bevissthets tenkning, mens mange alternative retninger har sin forankring innenfor kvantefysikk (helhetsperspektivet). Som du sikkert skjønner trenger vi begge, siden begge gir oss kunnskap om hvem vi er som mennesker. Å hevde at en ikke tror på verken energier eller kvantefysikk forteller alt om den som hevder dette, og ingenting om verken spirituell kraft eller kvantefysikk.

Knyttet til vår todelte bevissthet møter vi på vår første snublesten. Noen mennesker fornekter i praksis at de selv har to bevisstheter i seg, fordi de har kun utviklet den ene delen i seg selv. Dette kan være mennesker som benekter metafysikk eller kvantefysikk, og all tenkning som bygger på alternative forståelser til helse og hva som gjør oss syke. Mens alle mennesker autmatisk har tilgang til vår venstre hjerne bevissthet, må vi selv velge å utvikle vår høyre hjerne bevissthet. (På samme måte som vi selv må velge å lære å sykle, svømme – ingen kan gjøre dette for oss).

For å utvikle ens høyre hjerne bevissthet, ens spirituelle forståelse må en velge følgende:
@ en må velge å være dønn ærlig. Så lenge dette ikke er et bevisst valg som har konsekvenser i eget liv, er det ikke mulig å utvikle sin høyre hjerne bevissthet. Det en da utvikler en en forståelse av høyre hjerne bevisstheten ut fra venstre hjerne bevisstheten. Det er først når en lever sin høyre hjernebevissthet at en forstår at denne bevisstheten fungerer helt annerledes. Eg var selv en av de som leste mye om høyre hjerne bevissthet og spiritualitet uten å leve dette i mange år. Endringene i mitt liv kom mye raskere når eg knakk denne koden. Først da endret hele min forståelse seg.
@ en må bevisst velge å ha fokus innover i kroppen, bli kjent med den indre kroppen. For de fleste mennesker betyr dette også at en møter på uro, smerter, spenninger, slitenhet og annet ubehag. Dette er blokkeringer som må løses, vanligvis følelser som må forløses. En utvikler sine spirituelle evner og intuisjon med å lytte til seg selv, samt ved å løse opp i egne blokkeringer.
@ en må velge å søke sannhet og å leve sannhet. Dette betyr å bruke tid på å sette seg inn i ulike tema. Denne prosessen kommer naturlig når en har valgt å være ærlig, fordi da er en helt naturlig opptatt av å ikke leve en løgn eller tro på løgn. Og en forstår at når en lever en løgn så svekker en seg selv. Derfor unngås dette som leveregel.

For meg er spirituell utvikling samsvarende med å bli kjent med den en selv er som menneske. For mange mennesker er det å være spirituell samsvarende med det som har med religion å gjøre. Eg er delvis enig med slike tanker. Eg er kun delvis enig med dette, fordi religiøse mennesker kan ofte være forankret i sin venstre hjerne bevissthet, og fra dette ståsted har en ingen tilgang til spirituell utvikling. Da er en kun på det sted eg selv var, noen år tilbake: eg var veldig påståelig og veldig sikker på at min sannhet var den sanne. Eg ber om unnskylding om eg såret noen i min uvitenhet. Min gamle forståelse var tanke styrt, ikke erfaringsbasert. Min forståelse var mer teoretisk, enn en helhetlig dypere forståelse.

De fleste kan tenke seg at det koster tid, trening og tålmodighet å utvikle evnen til å bli en dyktig pianist. Men det er kun pianister som forstår dette, fordi de har levd det. Med andre ord spirituell utvikling er noe en lever, å bare tenke spirituelle tanker er som å kunne bokstaver, men mangle evnent til å skrive og å lese.

Hvis en velger å si ja til seg selv, velger å være åpen for det som viser seg (fenomenologi = læren om det som er), så kan en utvikle sin spiritualitet. Men husk også på at når dette valget er tatt, vil en også møte på vranglære. Det er vanlig at en forstår at trodd og levd et helt liv, kan vise seg å være fake infiormasjon. Når en korrigerer dette, skjer den indre utvikling.

Vi kan ikke utvikle vår spiritualitet alene, samtidig som vi må gjøre dette alene. En både trenger og trenger ikke en veileder i en slik prosess. I starten av prosessen er det viktig med veiledning, ting går kjappere da. Men på sikt skal en utvikle evnen til å stole på egne avgjørelser, vite basert på kroppens reaksjoner (og ikke bare tankene) hva som er de rette valg i ens liv. På sikt vil intuisjonen overta, og en bare vet hva en skal sette seg inn i, hvilke opppgaver en skal løse.

Det som en må være obs på er at fake veiledere finnes. Det er mange der ute som tilbyr spirituell veiledning, kurser og treff. Ofte er de arrangert av mennesker som er dyktige på noe. Men skillet på hvorvidt dette er en sekt eller ikke, er hvorvidt den lære som tilbys utvikler deg som mennske. Eller om du blir sittende igjen med en følelse av å være fiel fordi en tenker og forstår noe annerledes enn læren som hevdes.

# Er det slik at en ikke kan være seg selv fullt ut, er dette et rødt flagg.
# Er det slik at den lære som gis verken kan endres eller diskuteres (= ingen utvikling) er også dette et rødt flagg.

Det som er gode tegn er at du finner en ro og hjertevarme i treffene. Det kan koste penger, og de som arrangerer slike treff skal også overleve, men penger er aldri drivkraft for sann spiritualitet. Drivkraften er den spirituelle utvikling som alle deltar i. En bygger hverandre sterke. Samtidig er ingen perfekte, og vi som mennesker trenger ofte knytte oss til ulike mennesker og grupper for å løse de oppgaver det er ment vi skal løse i dette livet.

Eg har selv vært medlem av tre ulike sekter, hvor eg deltok som medlem en god stund, før eg forstod at dette var sekt tenkning, og at dette egentlig på sikt hindret min spirituelle utvikling. En sekt var innenfor yoga, en var innenfor terapi, den tredje var innenfor forskning. Det de hadde til felles var at de selv trodde de hadde hele sannheten, og det var ikke rom for å tenke selv noen av stedene. Det som også har vært felles for de sekter eg har vært medlem av, er at de har avvist det de ikke kan og forstår. Dette er blitt sett på som ikke viktig, og de har levd som om dette ikke eksisterte.

Min erfaring er at det å gå ut av slike lukka samfunn har åpnet andre dører i meg selv. Noen hevder at en må gå ut av en lære, om en skal forstå denne fullt ut. Og eg kan i dag forstå hva en mener med dette. Hvorvidt det alltid er nødvendig å gå ut av de organisasjoner og grupper en finner meningsfulle, vet eg ikke. Det kan være riktig for noen, kanskje ikke for alle. Det som er sikkert er at dersom en er medlem av en gruppe eller samfunn, hvor andre tenker for en, og en selv bare følger med på det som skjer, er det mest sannsynlig at ens tilhørighet er en overlevedel, og ingen sann spirituell utvilkling. Og da skjer det lite eller ingen spirituell utvikling.

Det enkleste grep en kan gjøre om en vil ha en spirituell utvikling er å velge sannhet, samt å lytte til seg selv. Bli kjent med den en selv er. Lære hvordan en selv kan løse opp i følelsesblokkeringer. Dette er like enkelt som å kjøre bil når en kan det, men når en skal lære det må en tenke på å lære å spille piano. Etter 3 mnd kan en noen sanger, men en kan ikke spille mozart. Slik er det også med psyken og den spirituelle utvikling. Dette er en prosess om går sin skjeve gang om vi lytter til oss selv og tar oss selv dønn på alvor.

Kroppen vår har to hovedformer for bevegelse. Når vi er enige med noe, er vi avslappa. Vi puster dypere, og tenker klarere. Når vi er usikre, eller uenige, vil kroppens muskler stramme seg, noen ganger i pusten, noen ganger i armer, ben, kjeve, rygg, skuldre eller mage. Tenk at kroppen alltid snakker til deg med sine reaksjoner, og lær deg hvordan din kropp forteller deg ja og nei. Klarer du dette, er du i gang. Bruk dette i valg situasjoner og i lag sammen med andre mennesker. Trenger du å lære hvordan kroppen snakker til oss, kom på kurs. I høst vil eg sette opp kurs i dette tema.

Det er fullt mulig å ha sin spirituelle utvikling innenfor et religiøst miljø, eller alternativt miljø, selv om dette kan gi noen ekstra utfordringer. Den vanligste utfordring er ikke læren i seg selv, men andre medlemmer av samfunnet, medlemmer som ikke annerkjenner egenskaper de selv verken eier eller forstår, som er en naturlig del av en spirituell utvikling. En viktig tegn du skal se etter er at de som leder det miljø du er en del av er opptatt av personlig prosess, fordi uten at en løser opp sine egne blokkeringer, kan en verken forstå seg selv eller andre, en kan heller ikke forstå hva spirituell utvikling handler om. En må leve det (= løse opp sine egne floker) for å forstå hva det er.

Spirituell utvikling er lekende lett og veldig vanskelig på samme tid. Det den gir en som menneske er en glede og indre ro, en ekte selvfølelse fordi det blir etter hvert en rekke ting en kan, en føler seg tilfreds i livet, også når det skjer meningsløse ting i samfunnet, en har en indre tyngde, en fylde, og ofte en mening med livet. Når denne utvikling mangler er det mange som opplever uro, ensomhet, og indre tomhet. Noen blir syke som en wake up call. Noen trenger å møte veggen for å forstå at meningen med livet er at en må lytte til seg selv. Been there, done that, men det er en annen historie.

Lyst å lære mer om hvordan komme i balanse i deg selv?

Du er velkommen til utdanning/kurs i selvutvikling på Balanzen. Vi tror mennesket fungerer slik at skal en kunne hjelpe andre, må en først kunne hjelpe seg selv. Kun det du har løst i deg selv, kan du hjelpe andre med å løse opp i. Dette kurset er derfor både for de som søker selvutvikling (vil hjelpe seg selv), men også for de som har et yrke hvor de hjelper andre eller leder andre.

Vi har et kurs som går over 6 helger, fordelt på 3 delkurs. Hvert delkurs varer 2 helger.

Delkursene på Balanzen Karmøy.
Systemisk samtale: 26-28 august og 21-23 oktober.
Tidlige traumer: 18 – 20 november og 20 -22 januar 2023.
Traumer: 24 – 26 februar 2023 og 24 – 26 mars 2023.
Tid alle helger: fredag 17 – 21, lørdag 0930 – 1800, søndag 0930 – 1700.

Vi har tilbud om samme kurs i Bergen:
Systemisk samtale 16 – 18 sept 2022 og 4 – 6 nov 2022
Tidlige traumer 27 – 29 jan 2023 og 10 – 12 mars 2023
Traumer: 21-23 april 2023 og 9 – 11 juni 2023.
Tid alle helger: fre 15 – 21, lørdag 0930 – 18, søndag 0930 – 1500, tilsammen 20 timer

På dette kurset lærer du hvordan en kan løse opp i blokkeringer io psyken ved å ta utgangpunkt i de plager en har. Du lærer hvordan bruk av markører gjør at en kan snakke om og bearbeide vanskelige tema uten å bli overveldet. Du vil også lære hvordan en kan bruke BalanZe metoden på benk eller online. Dette er en ikke snakke metode, hvor en balanserer nervesystemet. Denne metoden passer like godt til voksne som til barn. den er ypperlig når noen ikke kan eller vil sette ord på det vanskelige.
Les mer om systemisk samtale og BalanZe metoden på www.puust.no.

Det viktigste fokus i denne utdanning/kurs er at en blir kjent med seg selv. Mennesker som ikke forstår seg selv, kan heller ikke forstå andre. Derfor passer dette tilbudet til de som har valgt et yrke hvor jobber med mennesker, på alle nivåer (fra omsorg, hjelpeyrke, lærer, leder). De som skal lede eller hjelpe andre, trenger å se klarere enn de en skal hjelpe, om en skal lykkes. Fordelen med å ta denne jobben, men å komme i balanse i seg selv, er at en blir mindre stresset. Det å være i balanse betyr i praksis å romme seg selv og andre, være i kontakt med seg selv (= i kropp) i relasjoner, da bygges energi. Når vi bare er i kontakt med hodet/tankene tappes vi for energi. Noen deltar på dette tilbudet fordi de forstår at når de hjelper seg selv, hjelper de også egne barn (og barnebarn). En stopper prosessen med at uforløste traumereaksjoner går i arv (= epigenetikk).

Hva er terapi?

Terapi er hjelp til selvhjelp.
Terapi er å løse opp i den floke som skaper vanskene, slik at kroppen gjenfinner balanse.
Terapeuter fungerer som et speil, de gjør det mulig å se seg selv tydeligere, slik at en selv bedre kan forstå hva som ikke fungerer, hvorfor det er slik, og hva en selv kan gjøre for å finne frem til balanse i seg selv.

Trenger du noen å snakke med? På Balanzen har vi drevet med samtaler for å løse opp i det som skaper blokkeringer eller helseplager siden 2009. Velkommen til time.

Temakveld livskraft

For noen er litt mye å tenke utdanning eller terapi. Å bli mer på en temakveld kan være mindre skummelt. Dette er kvelder hvor vi møtes for å reflektere sammen om ulike tema. Her er planen for temakvelder på Balanzen i 2022.
# 23 aug 18 -21 å endre det jeg ikke vil ha til det jeg vil ha i livet mitt
# 13 sep 18 – 21 å kunne elske, elske seg selv og andre
# 14 okt 18 – 21 hvordan utvikle indre selvdisiplin
# 25 okt 18 – 21 å ta fullt ansvar full ut for eget liv (å gå ut av offerrolle og smerte)
# 15 nov 18 – 21, å forstå seg selv (gjør det mulig å forstå andre)
# 6 des 18 – 21, bruk av hjertekraft til å skape eller endre livet mitt
Se mer info her.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side.

Veavågen den 4. august 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18