Gratiskurs – rydde i psyken, del 4. Hvorfor barndommen er så viktig

Relasjon til foreldre har en spesiell betydning i et barns liv. Denne relasjon kan ha en egen resonans, som ingen andre mennesker kan ersatte, av den enkle grunn at barnet er laget av mor og fars dna.

For adopterte barn, eller fosterbarn eller stebarn, betyr dette at de mangler denne resonans, selv om de nye foreldre elsker dem høyt. Hvor viktig denne resonans er, er ofte vanskelig å forstå både for nye foreldre og barn. Ingen kan ersattte det som er biologi. Men det trenger ikke bli vansker av den grunn. Det som aksepteres som det er, skaper sjelden vansker.

UTVIKLINGSTRAUMER
Det vi kaller utvikllingstraumer er hendelser (vanligvis kriser) i familien som også overvelder barnet. For å håndtere en umulig situasjon, vil barnet (og andre familiemedlemmer) automatisk spalte vekk de deler som vekker overveldelse, og dette skaper ubalanse i barnet. Noen barn får allergi, andre ADHD, eller andre problemer. Reaksjoner på ubalanser kan være hva som helst. ACE studien viser at jo flere uløste traumer voksne har fra barndommen, jo høyere er risikoen for å få en folkehelsesykdom: som hjerte- , lunge- , lever problemer, mage tarm problemer, psykisk uhelse, rus eller avhengighet. Arbeid med konstellasjoner viser at demens kan handle om (en av flere mulige forklaringer) noe som er godt fortrengt, så godt fortrengt at personen også glemmer andre ting.

Når en opplever utviklingstraume, vil noe i bevisstheten (= personligheten) stoppe opp på den alder traume skjedde. Har er foreldre som har opplevd utviklingstraume, kan en risikere å ha en mor eller far som er under skolelader i modenhet, men som har en voksen kropp, som går på jobb, og selv om de selv er barn i modenhet, har de ansvar for å oppdra og rettlede egne barn. Dette kan lett gå galt. Å ha barnedeler i seg, betyr ikke at en er barn i hele personligheten. Vanligvis er det noen deler i oss, som har udekka behov. Det er disse delene som kan trigges, og som da skaper reaksjoner i oss vi mangler kontroll over.

UØNSKA BARN
Ikke alle barn er påtenkt og ønska. Tidligere var det vanlig praksis at vordende foreldre giftet seg, for senere å opdage at det som en gang var søt romatikk har endret seg til kulde, likegyldighet og hat. Å vokse opp i en slik giftig atmorsfære påvirker barnet, og terapi kan hjelpe barnet å forstå på cellenivå at det ikke handler om barnet og at barnet ikke har gjort noe galt. Mange barn som vokser opp sammen med foreldre med uløste floker, ender med å føle seg verdiløse, ikke respekterte, eller at det er noe feil med dem som gjør at ingen kan elske dem. Den beste oppskrift på å lære å elske seg selv, er at en er elska av foreldre. Igjen kommer biologi og resonans inn her. For noen virker gir det ikke balsam i sjelen, selv om de elskes av andre, når de ikke elskes av egne foreldre.

Å være et uønska barn, kan være en trigger for foreldre hele livet. Slike relasjoner havner ofte i MOR – BARN FELLER, ELLER I OFFER – OVERGRIPER DYNAMIKK.
Mor barn fellen er når barnet:
– søker mor, barnet (noen deler av barnet) vil alltid ha kontakt med mor,
– barnet vil føle seg elsket som den det er,
– barnet vil ha omsorg fra mor,
– og barnet vil bli respektert av mor.
Når mor ikke kan gi barnet dette, (mange grunner til dette) opplever barnet seg avvist, forlatt, sveket, eller at det mangler støtte. Det mottar ikke kjærlighet, og da er det lett å tolke en slik situasjon som at barnet et hatet. Og noen ganger er barnet hatet. Den motsatte siden av foreldre – barn feller, er de foreldre som er snille som en del av deres overlevelse. Dette er foreldre som gir og gir og gir, og som har mer og mer utakknemlige og ufordragelige unger som krever mer og mer og mer. Selvsagt forstår ikke slike foreldre at de ikke er ærlige i sin kontakt med egne barn, og at det er dette barnet hater. De færreste foreldre og unger forstår at dette handler om at foreldre ikke har grenser. Og at foreldre er i overlevelse og at de derfor ikke kan gi sunn kontakt til barna, og at det er dette barnet reagerer på. BARN VIL HA SUNN KONTAKT MED FORELDRE. DE VIL HA SANNE RELASJONER.

Offer – overgriper dynamikk er en dynamikk som oppstår når den som krenker andre fremstiller seg selv som offeret. Når foreldre gjør seg til ofre, gjør seg til barn i relasjonen, skaper dette forvirring hos barnet. Det må da være den voksne. Mange som er fanget i denne dynamikk sliter med kronisk dårlig samvittighet, fordi det tar ansvar for foreldres følelser. Ubevisst og automatisk setter barnet foreldres behov og følelser foran egne behov og følelser. Det egentlig foreldre her som er overgriper (energien). Noen overgripere er kontrollerende, andre manipulerende. Noen bruker hersketeknikker for å få sin vilje gjennom, andre bruker snillhet eller fremstår som martyrer. Den siste gruppen er mer farlig enn den første, fordi den er så mye vanskeligere å oppdage. Eg har selv opplevd at konstellasjoner har vist at personer en trodde var bare snille og gode, faktisk skapte splittelse i alle relasjoner i familien. Ingenting skjules i konstellasjoner!!.

FORELDRE ER MAL FOR RELASJONER SOM VOKSNE
Denne mal skaper en innprint i våre celler om oss selv, som sitter veldig dypt. Når barn blir elsket, kan barnet som voksen elske seg selv. Når barn ikke blir godtatt som den de er, kan barnet som voksen utvikle mønstre hvor en skader seg selv. Ikke skader seg selv i form av selvkutting eller rus, (selv om dette også skjer), men det at en stadig tenker tanker at: eg er ikke verdt noe, eg fortjener ikke ha det godt, det er best om en gjør som andre vil først, eg kan sikkert ikke gjøre det eg drømmer om, og egentlig mange varianter av det som kalles sabotørtanker.

Noe av det sunneste barn kan oppleve, er at foreldre snakker med dem om ting slik de er. Også om det som er vanskelig. Men på en slik måte at barnet ikke får ansvar.

Barn som vokste opp i den tid da alt vanskelig ble skjult under teppe, sliter med relasjon til foreldre. Foreldre trodde de skånet barna, og de forstod ikke at de stengte for en sunn relasjon. Mekanismen er egentliog en overlevereaskjon. Når en ikke snakker om ting som de er, er dette alltid for å skåne seg selv, fordi det å sette ord på ting vekker til live følelser, og en må da møte egne følelser. I et samfunn som tror at det normale er å ikke kjenne noe, er det mange som bedøver med piller alle kroppens signaler. En forstår ikke at kroppens signaler alltid er vikitg informasjon til en selv.

For barnet som ikke blir snakket til, oppstår en indre smerte, som en ikke forstår. De færreste av oss tenker på at det som ikke skjedde, når ens behov ikke ble møtt, er akkurat dette som skaper den største psykiske smerte, en smerte som kan være bare vont, gnagende uro, en vil forgå følelse.

IKKE ALLE FORELDRE KLARER Å GI SIN BARN EN TRYGG OPPVEKST
En forutsetning for å kunne gi sine barn den trygghet barnet trenger, er at en selv har denne trygghet i seg. Når denne trygghet mangler oppleves dette som stress i kroppen. Mange blir overaktive. En styrer på hele tiden, med jobb, med egne aktiviteter eller med unger aktiviteter. Det som er poenget er at dersom en aldri selv kobler seg på seg selv, noe en trenger ro for å gjøre, kan en heller ikke koble seg på den energien som barn trenger for å utvikle trygghet i seg selv.

Den vanligste grunn til at foreldre ikke klarer å dekke egne barns behov er egne traumer eller generasjonstraumer. Når en er traumatisert eller innviklet med andres traumer, blir en lett trigget, og det er ofte overlevedeler som styrer valg og handlinger. Overlevedeler har en hensikt og det er å beskytte en selv. Barn kan da oppleve at foreldre setter seg selv først, og at det er alltid foreldres behov som ivaretas dersom interesser til barn og foreldre er motsetninger. Veien ut av slike relasjoner, som kan være ganske giftige, det er mange barn som ikke tåler egne foreldre, er som det står i Bibelen, du skal elske din far og din mor, men dette betyr ikke det du tror.

DU SKAL ELSKE DIN FAR OG DIN MOR
Å elske andre handler ikke om hollywood kjærlighet. Rosa farge, blomster, vin, sommer, overhyggelige treff etc. Å elske betyr å akseptere noe som det er. Å elske sine foreldre betyr da å akseptere sine foreldre som de er. Dette betyr IKKE at en trenger være enig med dem, eller ha samme verdier som dem. Fokus er på en selv og ikke på ens foreldre. En finner fred med foreldre når en finner fred i seg selv, og denne fred finner en når en har bearbeidet følelser som ble fortrengt som barn. Det som er utfordringen for det voksne barnet, er at slike følelser kan ligge dypt, og en må gå dypere enn å skrape i overflaten om en vil forløse slike følelser.

Når en hendelse er bearbeidet vil en ikke kjenne på ubehag eller spenninger når en tenker tilbake på det. Kroppen er rolig, også om en ikke liker det en tenker. Også om en minnes noe som var sårt eller trist. Debn vanligste grunn til at en ikke blir ferdig med å bearbeide hendelser er to ting, enten at opplevelesen inneholder flere fortrengte følelser, eller at en er innviklet, og at en derfor også må løse seg fra den innviklede energien om en skal bli fri.

Tegn på innviklinger er at en kjenner på sterke følelser, kan være dratt til noe eller fra noe, eller bare sterkt ubehag angst, uro, slitenhet, etc, og de vansker en har gir ikke mening, samt at en klarer ikke å komme ut av dette samme hva en gjør. Innviklinger er like lette å løse opp når man ser hva som skjer egentlig.

Lyst å lære mer om hvordan komme i balanse i deg selv?

Du er velkommen til utdanning/kurs i selvutvikling på Balanzen. Vi tror mennesket fungerer slik at skal en kunne hjelpe andre, må en først kunne hjelpe seg selv. Kun det du har løst i deg selv, kan du hjelpe andre med å løse opp i. Dette kurset er derfor både for de som søker selvutvikling (vil hjelpe seg selv), men også for de som har et yrke hvor de hjelper andre eller leder andre.

Vi har et kurs som går over 6 helger, fordelt på 3 delkurs. Hvert delkurs varer 2 helger.

Delkursene på Balanzen Karmøy.
Systemisk samtale: 26-28 august og 21-23 oktober.
Tidlige traumer: 18 – 20 november og 20 -22 januar 2023.
Traumer: 24 – 26 februar 2023 og 24 – 26 mars 2023.
Tid alle helger: fredag 17 – 21, lørdag 0930 – 1800, søndag 0930 – 1700.

På dette kurset lærer du hvordan en kan løse opp i blokkeringer io psyken ved å ta utgangpunkt i de plager en har. Du lærer hvordan bruk av markører gjør at en kan snakke om og bearbeide vanskelige tema uten å bli overveldet. Du vil også lære hvordan en kan bruke BalanZe metoden på benk eller online. Dette er en ikke snakke metode, hvor en balanserer nervesystemet. Denne metoden passer like godt til voksne som til barn. den er ypperlig når noen ikke kan eller vil sette ord på det vanskelige.
Les mer om systemisk samtale og BalanZe metoden på www.puust.no.

Det viktigste fokus i denne utdanning/kurs er at en blir kjent med seg selv. Mennesker som ikke forstår seg selv, kan heller ikke forstå andre. Derfor passer dette tilbudet til de som har valgt et yrke hvor jobber med mennesker, på alle nivåer (fra omsorg, hjelpeyrke, lærer, leder). De som skal lede eller hjelpe andre, trenger å se klarere enn de en skal hjelpe, om en skal lykkes. Fordelen med å ta denne jobben, men å komme i balanse i seg selv, er at en blir mindre stresset. Det å være i balanse betyr i praksis å romme seg selv og andre, være i kontakt med seg selv (= i kropp) i relasjoner, da bygges energi. Når vi bare er i kontakt med hodet/tankene tappes vi for energi. Noen deltar på dette tilbudet fordi de forstår at når de hjelper seg selv, hjelper de også egne barn (og barnebarn). En stopper prosessen med at uforløste traumereaksjoner går i arv (= epigenetikk).

Hva er terapi?

Terapi er hjelp til selvhjelp.
Terapi er å løse opp i den floke som skaper vanskene, slik at kroppen gjenfinner balanse.
Terapeuter fungerer som et speil, de gjør det mulig å se seg selv tydeligere, slik at en selv bedre kan forstå hva som ikke fungerer, hvorfor det er slik, og hva en selv kan gjøre for å finne frem til balanse i seg selv.

Trenger du noen å snakke med? På Balanzen har vi drevet med samtaler for å løse opp i det som skaper blokkeringer eller helseplager siden 2009. Velkommen til time.

Temakveld livskraft

For noen er litt mye å tenke utdanning eller terapi. Å bli mer på en temakveld kan være mindre skummelt. Dette er kvelder hvor vi møtes for å reflektere sammen om ulike tema. Her er planen for temakvelder på Balanzen i 2022.
# 23 aug 18 -21 å endre det jeg ikke vil ha til det jeg vil ha i livet mitt
# 13 sep 18 – 21 å kunne elske, elske seg selv og andre
# 14 okt 18 – 21 hvordan utvikle indre selvdisiplin
# 25 okt 18 – 21 å ta fullt ansvar full ut for eget liv (å gå ut av offerrolle og smerte)
# 15 nov 18 – 21, å forstå seg selv (gjør det mulig å forstå andre)
# 6 des 18 – 21, bruk av hjertekraft til å skape eller endre livet mitt
Se mer info her.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side.

Veavågen den 20. august 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18